Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.3.53

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 lutego 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 14 lutego 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie art. 413 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 32 Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zmienionym zarządzeniami Ministra Środowiska: Nr 33 z dnia 23 lipca 2003 r., Nr 5 z dnia 30 października 2003 r., Nr 4 z dnia 20 lutego 2004 r. oraz Nr 13 z dnia 16 lipca 2004 r., § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wchodzą następujące osoby:

1) Przewodniczący - Krzysztof SZAMAŁEK;

2) Wiceprzewodniczący - Krystyna CZAPLICKA-KOLARZ;

3) Członek - Elżbieta BIERNACKA;

4) Członek - Jerzy BORKIEWICZ;

5) Członek - Przemysław GONERA;

6) Członek - Mirosław Zbigniew HANUSZ;

7) Członek - Jerzy INDRA;

8) Członek - Roman NEY;

9) Członek - Marek SOBIECKI;

10) Członek - Kazimierz SZABLA;

11) Członek - Andrzej WIECZORKIEWICZ;

12) Członek - Władysław SKALNY - przedstawiciel

pozarządowych organizacji ekologicznych;

- przedstawicielami strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są:

13) Członek - Stanisław BODYS;

14) Członek - Marek NAWARA.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784.