Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.1.8

Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 30 października 2003 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie art. 413 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 154, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i poz. 721, Nr 162, poz. 1568 i Nr 175, poz. 1693) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 32 Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zmienionym zarządzeniem Ministra Środowiska nr 33 z dnia 23 lipca 2003 r., § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wchodzą następujące osoby:

1) Przewodniczący - Krzysztof SZAMAŁEK;

2) Członek - Elżbieta BIERNACKA;

3) Członek - Jerzy BORKIEWICZ;

4) Członek - Jerzy DOBOSZ;

5) Członek - Mirosław Zbigniew HANUSZ;

6) Członek - Jerzy INDRA;

7) Członek - Roman NEY;

8) Członek - Marek PAWLIK;

9) Członek - Jerzy Witold PIETREWICZ;

10) Członek - Kazimierz SZABLA;

11) Członek - Andrzej WIECZORKIEWICZ;

12) Członek - Krzysztof ZARĘBA;

13) Członek - Władysław SKALNY - Przedstawiciel

pozarządowych organizacji ekologicznych;

- przedstawicielami strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, są:

14) Członek - Stanisław BODYS;

15) Członek - Marek NAWARA.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.