Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2007.12.68

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 listopada 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
SZEFA URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
z dnia 19 listopada 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Na podstawie art. 39 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia Nr 1 Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 9, poz. 47) w § 17 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6-10 w brzmieniu:

"6) przekazywaniem do Systemu Informacyjnego Schengen, zwanego dalej "SIS", danych cudzoziemców, przechowywanych w wykazie dla celów odmowy wjazdu, na okres ich przechowywania w wykazie;

7) współpracą z innymi państwami obszaru Schengen w zakresie:

a) wymiany informacji uzupełniających dotyczących wpisu do SIS,

b) konsultacji, o których mowa w art. 25 Konwencji Wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz. Urz. UE L 239 z 22.09.2000, str. 19, z późn. zm.);

8) wyrażaniem zgody na wydanie wizy jednolitej;

9) przekazywaniem informacji organowi właściwemu do wydania wizy, czy wobec cudzoziemca zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę wydania wizy jednolitej;

10) wymianą informacji z centralnymi organami wizowymi innych państw obszaru Schengen o wydanych wizach o ograniczonej ważności terytorialnej.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.