Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.262

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 września 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 24/12/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 25 i 158 oraz z 2013 r. poz. 119, 205, 209, 241 i 243) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Ilekroć w regulaminie jest mowa o komórce organizacyjnej, należy przez to rozumieć także Gabinet Polityczny Ministra, Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego oraz Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny.";

b) w ust. 2 po pkt 16 dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

"17) Pełnomocnik do spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny - "PKPR".

2) dodaje się rozdział 18 w brzmieniu:

"Rozdział 18

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości do spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny

§ 29. 1. Do zakresu zadań Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny należy w szczególności:

1) analiza rozwiązań legislacyjnych oraz ich praktycznego zastosowania w zakresie konstytucyjnych praw rodziny;

2) inicjowanie działań związanych z promocją i ochroną konstytucyjnych praw rodziny.

2. Szczegółowe zadania Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny określa zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zadań Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw Konstytucyjnych Praw Rodzin".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.