Dziennik resortowy

Dz.Urz.MTBiGM.2012.75

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 61
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 24 października 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 3 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. Urz. MTBiGM Nr 1, poz. 1 oraz z 2012 r. poz. 48 i 66) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Dyrektor komórki organizacyjnej może wyznaczyć pracownika do koordynowania realizacji zadań komórki organizacyjnej określając zakres koordynowanych zadań oraz nadzorowane wydziały, zespoły lub stanowiska pracy, informując o tym Dyrektora Generalnego Ministerstwa. W przypadku braku dyrektora, pracownika do koordynowania może wyznaczyć pracownik kierujący komórką organizacyjną.";

2) w § 17 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich;";

3) w § 29:
a) w ust. 2 w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

"17) ustawy o podatku od towarów i usług - dotyczące potwierdzania zamówień dostaw sprzętu komputerowego przez Akademię Morską w Gdyni i Akademię Morską w Szczecinie.",

b) w ust. 4 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich - w zakresie wymierzania kar pieniężnych.",

c) w ust. 6 w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

"20) współdziałania z Państwową Komisją Badania Wypadków Morskich.";

4) w § 30 w ust. 1 w pkt 6 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 7.;
5) w § 35 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Departament prowadzi postępowania administracyjne, w sprawach należących do kompetencji ministra właściwego do spraw transportu i gospodarki morskiej rozpoznawanych na podstawie ustawy o finansach publicznych - w zakresie wydawania decyzji o ulgach w spłacie należności dotyczących wykorzystania funduszy unijnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko.";

6) w § 39 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) obsługi Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich;";

7) w § 40 w ust. 2 pkt 30 otrzymuje brzmienie:

"30) obsługi finansowo-księgowej Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego, Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, komisji dyscyplinarnej i rzecznika dyscyplinarnego;".

§  2.
1. Kierujący komórką organizacyjną, której zakres zadań ulega zmianie na podstawie niniejszego zarządzenia, przekazuje do Biura Dyrektora Generalnego projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
2. Biuro Dyrektora Generalnego przedkłada projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej wraz z opisami stanowisk pracy Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do zatwierdzenia.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 października 2012 r.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działami administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).