Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.2012.13

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia 20 marca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. Nr 1, poz. 3), w załączniku "Regulamin Organizacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych" wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 3:
a)
po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) zapewnienie, w zakresie działania kierowanej komórki organizacyjnej Ministerstwa, przygotowania i aktualizacji informacji przekazywanych do zamieszczenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa;",

b)
po pkt 7 dodaje się pkt 7a i 7b w brzmieniu:

"7a) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej Ministerstwa;

7b) zarządzanie ryzykiem występującym w działalności kierowanej komórki organizacyjnej Ministerstwa;";

2)
w § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa każda w zakresie swojego działania:

1) realizują zadania Ministra i Dyrektora Generalnego Ministerstwa;

2) udzielają niezbędnej pomocy Departamentowi Kontroli, Skarg i Wniosków przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg, wniosków lub petycji wpływających do Ministerstwa, w szczególności poprzez udzielanie wyjaśnień i opinii dotyczących zagadnień przedstawionych w skargach, wnioskach lub petycjach;

3) załatwiają skargi w przypadkach, o których mowa w art. 233, 234 i 235 Kodeksu postępowania administracyjnego;

4) uczestniczą w opracowywaniu i wykonywaniu planu finansowego;

5) realizują zadania z zakresu kontroli zarządczej oraz uczestniczą w przygotowywaniu planu działalności Ministra i sprawozdania z jego wykonania;

6) prowadzą sprawy wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w tym związane z jej ponownym wykorzystaniem oraz:

a) przekazują do wiadomości Biura Ministra projekty odpowiedzi nie później niż na 2 dni przed upływem terminu do ich udzielenia,

b) przekazują do ewidencji prowadzonej w Biurze Ministra kopie wniosków o udostępnienie informacji publicznej, kopie udzielonych odpowiedzi oraz kopie wydanych decyzji w sprawach z zakresu informacji publicznej;

7) przygotowują i aktualizują informacje przekazywane do zamieszczenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, a także odpowiadają za ich zawartość merytoryczną;

8) uczestniczą w utrzymaniu i doskonaleniu systemu zarządzania jakością.

2. Komórki organizacyjne Ministerstwa uczestniczą w opracowywaniu, uzgadnianiu i opiniowaniu projektów aktów normatywnych w zakresie określonym w przepisach dotyczących opracowywania, uzgadniania, wydawania i ogłaszania aktów normatywnych w resorcie spraw wewnętrznych.

3. Komórki organizacyjne mogą wykonywać inne zadania niż określone w Regulaminie, na podstawie poleceń Ministra.

4. Polecenia dotyczące zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa mogą być im przekazywane za pośrednictwem Dyrektora Biura Ministra, któremu Minister może powierzyć kontrolę terminowości wykonywania poleceń.";

3)
w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Projekty dokumentów zawierających rozstrzygnięcia prawne, finansowe oraz dotyczące współpracy międzynarodowej w Ministerstwie przedkładane do podpisu Ministrowi albo działającym w jego imieniu członkom Kierownictwa wymagają parafowania także odpowiednio przez: Dyrektora Departamentu Prawnego, Dyrektora Departamentu Budżetu lub Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej.";

4)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Komórką organizacyjna właściwą do realizacji określonego zadania jest komórka, do zakresu działania której należy dana sprawa, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Jeżeli w zakresie określonego zadania nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie właściwości komórki organizacyjnej Ministerstwa lub jeśli zadanie wykracza poza zakres kompetencji jednej komórki organizacyjnej Ministerstwa, komórkę właściwą lub wiodącą w sprawie wskazuje Dyrektor Biura Ministra przy dekretowaniu poczty kierowanej do członków Kierownictwa lub komórek organizacyjnych Ministerstwa.

3. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa rozstrzyga Dyrektor Generalny Ministerstwa.

4. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa a jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, a także pomiędzy tymi jednostkami rozstrzyga Minister.";

5)
w § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Do zakresu działania Biura Ministra należy:

1) obsługa parlamentarna, rządowa i protokolarna Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu;

2) współpraca z organizacjami pozarządowymi, z zastrzeżeniem spraw pozostających w zakresie właściwości innych komórek organizacyjnych Ministerstwa;

3) obsługa informacyjna i prasowa Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz udzielanie informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie zapytań dziennikarzy;

4) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa informacji, o których mowa w § 4 pkt 7, oraz prowadzenie ewidencji wniosków, odpowiedzi i decyzji administracyjnych wydanych w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

5) prowadzenie ewidencji rad, komisji, zespołów, do których składów osobowych zostali powołani pracownicy Ministerstwa;

6) koordynacja działań z zakresu kontroli zarządczej w dziale sprawy wewnętrzne;

7) prowadzenie Kancelarii Głównej Ministerstwa;

8) prowadzenie spraw związanych z udziałem Ministra w posiedzeniach Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;

9) zapewnienie obsługi sekretarskiej Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Szefa Gabinetu Politycznego Ministra;

10) prowadzenie spraw z zakresu audytu wewnętrznego w Ministerstwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przez audytora wewnętrznego podległego bezpośrednio Ministrowi;

11) zapewnienie obsługi organizacyjnej komitetu audytu;

12) koordynacja przygotowywania planu działalności Ministra oraz sprawozdania z wykonania tego planu.";

6)
uchyla się § 11;
7)
w § 14 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) prowadzenie spraw związanych z:

a) rozpatrywaniem i załatwianiem skarg, wniosków lub petycji wpływających do Ministerstwa,

b) załatwianiem skarg na komórki organizacyjne Ministerstwa, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 3,

c) załatwianiem wniosków dotyczących komórek organizacyjnych Ministerstwa,

d) obsługą przyjęć obywateli w sprawach skarg, wniosków lub petycji przez Ministra lub wyznaczonych przez niego zastępców,

e) nadzorem nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg, wniosków lub petycji przez organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane,";

8)
po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

"§ 14a. Do zakresu działania Departamentu Nadzoru należy:

1) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad:

a) wykonywaniem zadań z zakresu:

- ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym opiniowanie programów, informacji i sprawozdań oraz dokonywanie w tym zakresie sprawdzenia i oceny efektów działania Policji,

- ochrony osób, obiektów i urządzeń, realizowanych przez Biuro Ochrony Rządu, w tym opiniowanie programów, informacji i sprawozdań oraz dokonywanie w tym zakresie sprawdzenia i oceny efektów jego działania,

- planowania i wdrażania zmian systemowych, funkcjonalnych i organizacyjnych w Policji i Biurze Ochrony Rządu,

- działalności Lotnictwa Policji i Lotnictwa Straży Granicznej oraz lotniska Warszawa-Babice w zakresie dotyczącym lotnictwa służb porządku publicznego,

- przygotowywania i wdrażania programów profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa obywateli,

b) policyjnymi izbami dziecka;

2) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad prawidłowością działania Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wynikających z zadań, o których mowa w art. 18-20 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, z zastrzeżeniem § 13 pkt 13;

3) przygotowywanie analiz, opinii, wniosków oraz propozycji rozwiązań systemowych w sprawach, o których mowa w pkt 1, w szczególności:

a) gromadzenie informacji, analizowanie i prognozowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zagrożenia terroryzmem, ekstremizmem i przestępczością zorganizowaną,

b) opracowywanie koncepcji i programów w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń terrorystycznych, ekstremizmu i przestępczości zorganizowanej,

c) inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie koncepcji ogólnokrajowych działań profilaktycznych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny,

d) przygotowywanie programów, inicjatyw i rozwiązań z zakresu przeciwdziałania przestępczości i patologiom społecznym generującym przestępczość,

e) koordynacja prac w obszarze badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa państwa w zakresie właściwości Departamentu;

4) obsługa zespołów, których zakres kompetencji pozostaje we właściwości Departamentu, a w szczególności:

a) Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych,

b) Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych,

c) Wspólnej Polsko-Amerykańskiej Grupy Roboczej do spraw Zwalczania Terroryzmu;

5) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem - jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z wyłączeniem zadania określonego w § 16 pkt 7;

6) inicjowanie i organizowanie szkoleń i konferencji oraz przygotowywanie materiałów edukacyjnych poświęconych problematyce bezpieczeństwa obywateli, dbania o porządek publiczny;

7) prowadzenie postępowań administracyjnych pozostających we właściwości Ministra dotyczących:

a) odwołań od decyzji i postanowień wojewodów wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,

b) realizacji zadań wynikających z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe,

c) odwołań od decyzji wojewodów w sprawach umieszczenia w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne, wydanych na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;

8) koordynacja działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012;

9) koordynowanie i monitorowanie działań antykorupcyjnych podejmowanych przez administrację rządową;

10) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w zakresie właściwości Ministra dotyczących programów operacyjnych: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalne Programy Operacyjne, Europejska Współpraca Terytorialna w zakresie właściwości Departamentu, z zastrzeżeniem § 12 pkt 1 i § 17a pkt 1 lit.c;

11) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad:

a) Wyższą Szkołą Policji w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

b) Instytutem Technologii Bezpieczeństwa "Moratex" w Łodzi,

c) Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji;

12) prowadzenie spraw wynikających z:

a) ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,

b) ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji,

c) ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011";

13) współpraca z samorządem terytorialnym, strażami gminnymi (miejskimi), organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

14) koordynowanie działań związanych z udziałem w Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN);

15) przygotowywanie i udział w ćwiczeniach w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń terrorystycznych oraz usuwania skutków ewentualnych zamachów;

16) zastępstwo procesowe Ministra przed sądami w sprawach z zakresu działania Departamentu.";

9)
§ 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. Do zakresu działania Departamentu Polityki Migracyjnej należy:

1) prowadzenie spraw dotyczących realizacji zadań Ministra w zakresie koordynowania działań związanych z polityką migracyjną państwa, w szczególności:

a) współdziałanie w tworzeniu i realizacji polityki migracyjnej i integracyjnej wobec imigrantów,

b) inicjowanie, analizowanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów dotyczących polityki migracyjnej państwa,

c) inicjowanie i współorganizowanie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat zagadnień dotyczących polityki migracyjnej państwa;

2) gromadzenie informacji i opracowywanie analiz sytuacji migracyjnej w kraju i za granicą;

3) prowadzenie współpracy międzynarodowej w obszarze spraw migracyjnych pozostających w zakresie kompetencji Ministra;

4) współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i placówkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą w zakresie spraw migracyjnych, w szczególności analizy danych dotyczących migracji zagranicznych;

5) koordynacja działań krajowego punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej, w szczególności w zakresie opracowywania analiz i raportów z obszaru migracji;

6) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad:

a) Strażą Graniczną, z zastrzeżeniem § 14 pkt 11 i 12 oraz § 19 pkt 2,

b) Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

7) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem - jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dotyczących problematyki handlu ludźmi, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem § 14a pkt 5;

8) prowadzenie postępowań administracyjnych pozostających we właściwości Ministra dotyczących realizacji zadań wynikających z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;

9) obsługa merytoryczna i organizacyjno-techniczna Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi;

10) obsługa merytoryczna i organizacyjno-techniczna międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji.";

10)
po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

"§ 17a. Do zakresu działania Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności należy:

1) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad:

a) działalnością Państwowej Straży Pożarnej w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Ministerstwa,

b) działalnością Szefa Obrony Cywilnej Kraju w zakresie przygotowywania założeń i zasad działania obrony cywilnej, ustalania ogólnych zasad realizacji obrony cywilnej oraz opracowywania planu obrony cywilnej państwa,

c) funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego w zakresie koncepcji systemowych i strategii finansowania tego systemu, z wyłączeniem zadań związanych z administrowaniem, zarządzaniem i finansowaniem systemów teleinformatycznych,

d) ratownictwem górskim i wodnym,

e) działalnością Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczącą prowadzenia Krajowego Biura Informacji, przewidzianego w konwencjach międzynarodowych o traktowaniu jeńców wojennych oraz o ochronie osób cywilnych podczas wojny,

f) Szkołą Główną Służby Pożarniczej w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

g) Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego;

2) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w zakresie właściwości Ministra dotyczących:

a) ochrony przeciwpożarowej,

b) obrony cywilnej,

c) przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu, z zastrzeżeniem § 24,

d) koordynacji zadań wynikających z zobowiązań sojuszniczych, ratyfikowanych umów i konwencji międzynarodowych w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz ratownictwa,

e) koordynacji planowania, przeprowadzania i udziału w ćwiczeniach w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i ratownictwa oraz udziału i nadzoru nad ćwiczeniami w zakresie zarządzania kryzysowego w odniesieniu do Ministerstwa oraz służb podległych i nadzorowanych przez Ministra;

3) prowadzenie spraw związanych z realizacją - w zakresie właściwości Ministra - zadań wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym dotyczących:

a) wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego, Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego,

b) wykazu obiektów, instalacji i urządzeń wchodzących w skład infrastruktury krytycznej oraz planów ochrony obiektów, instalacji i urządzeń infrastruktury krytycznej,

c) opracowywania planu zarządzania kryzysowego resortu spraw wewnętrznych,

d) przygotowywania analiz, opinii, wniosków oraz innych niezbędnych dokumentów na potrzeby Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa oraz jego obsługa organizacyjna;

4) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem - jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

5) prowadzenie spraw związanych z legalizacją dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów;

6) prowadzenie spraw związanych:

a) z koordynacją problematyki Programu Rezerw Strategicznych i Programu Mobilizacji Gospodarki w Ministerstwie oraz w organach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,

b) z przeprowadzeniem rejestracji oraz ze zwierzchnim nadzorem Ministra nad przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej, w tym także kontroli tego przedsięwzięcia,

c) z wykonywaniem świadczeń na rzecz obrony państwa i akcji kurierskiej, w zakresie właściwości Ministra,

d) z wykonywaniem zadań określonych dla Ministra w przepisach dotyczących terenów zamkniętych niezbędnych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, a także obiektów szczególnie ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz ich szczególnej ochrony,

e) z reklamowaniem pracowników Ministerstwa od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

f) ze służbą w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

7) koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych związanych z:

a) osiąganiem gotowości obronnej państwa,

b) planowaniem obronnym, szkoleniem obronnym, przygotowaniami obronnymi w zakresie spraw organizacyjno-mobilizacyjnych i militaryzacji,

c) realizacją zadań Ministra wynikających z zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie kontroli uzbrojenia, rozbrojenia i broni chemicznej, udziału resortu spraw wewnętrznych w realizacji wsparcia państwa gospodarza (HNS), Celów Sił Zbrojnych NATO i Wymagań Długoterminowych oraz pobytu wojsk obcych na terytorium kraju,

d) przygotowywaniem i zabezpieczaniem funkcjonowania stanowisk kierowania dla kierowniczych organów państwa na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;

8) prowadzenie postępowań administracyjnych pozostających we właściwości Ministra dotyczących:

a) udzielania zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej albo odmowy jej udzielenia na podstawie art. 199 d ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

b) ustalania terenów zamkniętych na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

c) odwołań od orzeczeń wojewódzkich komisji lekarskich oraz od decyzji i postanowień wojewodów w sprawach orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i uznawania tych osób za sprawujących bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

d) odwołań od decyzji i postanowień wojewodów w sprawach uznawania osób, którym doręczono karty powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających tę służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz za żołnierzy samotnych wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej;

9) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad Służbą Dyżurną Ministra.";

11)
w § 19 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) realizacja polityki europejskiej Rządu w zakresie spraw wewnętrznych, w tym współpraca z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie właściwości Ministra, z zastrzeżeniem § 13 pkt 25, § 14a pkt 14 i § 16 pkt 3,";

12)
w § 20 uchyla się pkt 12;
13)
w § 22 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) prowadzenie spraw związanych z planowaniem rzeczowym i finansowym przedsięwzięć inwestycyjnych Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, odpowiednio w zakresie właściwości Ministra lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa- z wyłączeniem zadań określonych w § 14a pkt 12 lit.c i § 20 pkt 1 lit. e;";

14)
w § 23:
a)
w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) z problematyką regulaminów organizacyjnych w Ministerstwie,",

b)
w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) z wnioskami o nadanie orderów, odznaczeń państwowych, odznak honorowych i medali pracownikom i funkcjonariuszom Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,",

c)
po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu:

"8a) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w przedmiocie przyznania statusu weterana oraz weterana poszkodowanego;

8b) prowadzenie spraw wynikających z:

a) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 1999 r. w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji w zakresie:

- prowadzenia ewidencji sztandarów nadawanych jednostkom organizacyjnym Policji,

- prowadzenia ewidencji protokołów przekazania sztandarów do Komendy Głównej Policji,

- sporządzania aktów wręczenia sztandarów nadawanych jednostkom organizacyjnym Policji,

b) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion w zakresie sporządzania aktów nadania sztandarów jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej,

c) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 1992 r. w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej w zakresie sporządzania aktów nadania sztandarów jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej,

d) zarządzenia Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie nadania oraz określenia wzoru sztandaru Biura Ochrony Rządu, w zakresie sporządzania aktu nadania sztandaru Biuru Ochrony Rządu;",

d)
w pkt 9 uchyla się lit. a;
15)
§ 26 otrzymuje brzmienie:

"§ 26. Zakres zadań i tryb działania instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra określają przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz nadane im statuty.";

16)
§ 31 otrzymuje brzmienie:

"§ 31. Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wykonuje zadania w zakresie i trybie określonym odrębnymi przepisami.";

17)
dodaje się § 34 w brzmieniu:

"§ 34. Centralny Ośrodek Informatyki wykonuje zadania w zakresie i trybie określonym odrębnymi przepisami.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 14 lit.c dotyczącego § 23 pkt 8a, który wchodzi w życie z dniem 30 marca 2012 r.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, po. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.