Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2008.2.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 94
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 19 grudnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 7 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 5, poz. 19, Nr 10, poz. 49, Nr 13, poz. 65 i Nr 14, poz. 71 oraz z 2007 r. Nr 3, poz. 9, Nr 4, poz. 18, Nr 8, poz. 35 i 37, Nr 10, poz. 50 i Nr 11, poz. 58), w załączniku "Regulamin Organizacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji" wprowadza się następujące zmiany:
1) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. Do zakresu działania Departamentu Informatyzacji należy:

1) prowadzenie spraw związanych z informatyzacją administracji publicznej, w tym:

a) rekomendowanie strategicznych zadań państwa, standardów i wytycznych w zakresie informatyzacji administracji publicznej,

b) opiniowanie systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez podmioty publiczne pod kątem ich zgodności z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych,

c) opiniowanie rejestrów publicznych wykorzystywanych przez podmioty publiczne pod kątem ich zgodności z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany dokumentów drogą elektroniczną,

d) gromadzenie i udostępnianie informacji o stanie informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,

e) koordynowanie postępowań kontrolnych prowadzonych przez wyznaczonych przez Ministra kontrolerów systemów informatycznych,

f) obsługa Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na kontrolerów systemów informatycznych;

2) prowadzenie projektu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);

3) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem inwestycji w dziedzinie informatyzacji administracji publicznej i rozwoju społeczeństwa informacyjnego ze środków zewnętrznych;

4) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektów aktów prawnych dotyczących podpisu elektronicznego;

5) przygotowanie dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz prowadzenie spraw z tym związanych;

6) realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej I stopnia dla 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;

7) prowadzenie spraw związanych z zastosowaniem technologii informatycznych w zakresie społeczeństwa informacyjnego;

8) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem przedsięwzięć informatycznych przygotowywanych lub realizowanych przez podmioty publiczne;

9) współpraca międzynarodowa w zakresie informatyzacji administracji i zastosowania technologii informatycznych w zakresie społeczeństwa informacyjnego;

10) prowadzenie sekretariatu i obsługa posiedzeń Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności;

11) organizowanie i obsługa posiedzeń Rady Informatyzacji.";

2) w § 17 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) prowadzenie spraw w zakresie monitorowania rasizmu i ksenofobii oraz podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie tym zjawiskom.";

3) w § 23 w pkt 1 uchyla się lit. g.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.