Zm.: zarządzenie w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie gospodarstwa... - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Infrastruktury do wykonywania niektórych czynności wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowym lub z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2010.15.50

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 5 listopada 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Infrastruktury do wykonywania niektórych czynności wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowym lub z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych

Na podstawie art. 17 ust. 2, art. 17a, art. 26 pkt 1, art. 27a, art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 32e ust. 2, art. 33 ust. 11, art. 34 ust. 6 i art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 20 Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Infrastruktury do wykonywania niektórych czynności wynikających z przepisów ustawy o transporcie drogowym lub z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych (Dz. Urz. MI Nr 4, poz. 22) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) zawieszania wykonywania międzynarodowego transportu drogowego, o którym mowa w art. 14a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.";

2)
w ust. 2 dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

"10) przyjmowania zawiadomień od przewoźników drogowych w związku z zawieszeniem w całości lub części wykonywania międzynarodowego transportu drogowego;

11) zwrotu części opłaty za udzieloną licencję lub wypis z licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego z rachunku bankowego przeznaczonego do gromadzenia wpływów z tytułu opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 43, poz. 246 i Nr 164, poz. 1104.