Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2010.9.42

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 47
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 21 lipca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie umundurowania specjalistycznego funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 65 ust. 8 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 38 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie umundurowania specjalistycznego funkcjonariuszy Straży Granicznej wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Wydział Zabezpieczenia Działań - Wydział Zabezpieczenia Działań Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej i Wydział Zabezpieczenia Działań oddziału Straży Granicznej.";

2) w załączniku nr 1 do zarządzenia:
a) w zestawie nr 4:
- tytuł zestawu otrzymuje brzmienie:

"ZESTAW NR 4 dla funkcjonariuszy realizujących zadania specjalne: poddodziału odwodowego, Wydziału Zabezpieczenia Działań i innych grup lub funkcjonariuszy relizujących zadania służbowe wymagające użycia wymienionych w zestawie przedmiotów",

- w pozycji oznaczonej liczbą porządkową 16 kolumna "Uwagi" otrzymuje brzmienie:

"koloru zielonego, z orłem metalowym, dla funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań oraz innych funkcjonariuszy Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej na uzasadniony wniosek Dyrektora - Szefa Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej",

- w pozycji oznaczonej liczbą porządkową 17 kolumna "Uwagi" otrzymuje brzmienie:

"dla funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej",

- w uwadze 5 pod zestawem użyte w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazy "Identyfikator rozpoznawczy wydziału ZZD SG" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "Identyfikator rozpoznawczy Wydziału Zabezpieczenia Działań Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej",
b) tytuł zestawu nr 6 otrzymuje brzmienie:

"ZESTAW Nr 6 dla funkcjonariuszy Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej";

3) w załączniku nr 2 do zarządzenia:
a) wzór Identyfikatora rozpoznawczego personelu lotniczego Straży Granicznej otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia,
b) wyrazy "Identyfikator rozpoznawczy wydziału Zarządu Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej" zastępuje się wyrazami "Identyfikator rozpoznawczy Wydziału Zabezpieczenia Działań Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857.

ZAŁĄCZNIK

Identyfikator rozpoznawczy personelu lotniczego Straży Granicznej