Zm.: zarządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych przez urzędy górnicze.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2010.10.62

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 21 czerwca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych przez urzędy górnicze

Na podstawie art. 107 ust. 9 oraz art. 108 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez urzędy górnicze (Dz. Urz. WUG Nr 17, poz. 66) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Departament Prawny Wyższego Urzędu Górniczego:

1) opracowuje wzór umowy, ogólne postanowienia umowy lub istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, stanowiące integralną część SIWZ, w oparciu o sporządzone przez GAB, przy współpracy z wnioskodawcą, i przekazane temu departamentowi założenia merytoryczne;

2) przedkłada do GAB wzór umowy, ogólne postanowienia umowy lub istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania założeń merytorycznych, o których mowa w pkt 1.";

2)
w § 13 w ust. 2 uchyla się pkt 2.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.