Zm.: zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2012.109

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 21 grudnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 165 ust. 1 oraz art. 166 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 37, 80 i 85) w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyżurny dyrektor WUG jest obowiązany, po uzgodnieniu z osobą sprawującą nadzór nad pogotowiem technicznym WUG, wyjechać osobiście lub wydać polecenie wyjazdu dyżurnemu pracownikowi WUG do zakładu górniczego w celu udziału w oględzinach miejsca wypadku śmiertelnego zaistniałego w podziemnym zakładzie górniczym.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.