Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2012.81

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 12 lipca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 165 ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 38) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 16 w ust. 2 uchyla się pkt 7;
2) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3) załącznik nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
4) załącznik nr 16 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 18 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROTOKÓŁ Nr .....

KONTROLI ............................*)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROTOKÓŁ Nr .....

KONTROLI .........................*)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PROTOKÓŁ

przesłuchania poszkodowanego / świadka wypadku*)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

KARTA WYNIKOWA BADANIA ZGONU NATURALNEGO