Zm.: zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2010.11.70

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 22 czerwca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 107 ust. 1, ust. 8 pkt 2 i ust. 9, art. 108 ust. 1 oraz art. 117a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 5, poz. 37 oraz z 2010 r. Nr 2, poz. 19) w § 28 wprowadza się następujące zmiany:
1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Służba dyspozytorska jest pełniona w WUG przez:

1) dyspozytora - nieprzerwanie całą dobę, w dni robocze i w dni wolne od pracy;

2) kierowcę dyżurnego - nieprzerwanie całą dobę w dni robocze.";

2)
uchyla się ust. 2.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.