Zm.: zarządzenie w sprawie trybu umarzania, odpisywania i udzielania ulg w spłacie należności.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2010.2.9

Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 17 marca 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu umarzania, odpisywania i udzielania ulg w spłacie należności

Na podstawie art. 41a w związku z art. 36 oraz art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.)
§  1.
W zarządzeniu nr 26 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 18 października 2005 r. w sprawie trybu umarzania, odpisywania i udzielania ulg w spłacaniu należności, zmienionym zarządzeniami Prezesa KRUS: nr 11 z dnia 15 maja 2006 r., nr 25 z dnia 17 października 2006 r., nr 39 z dnia 31 maja 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 9 otrzymuje brzmienie:

1. "Do podejmowania decyzji o umorzeniu w kwocie nie wyższej niż wynika z wniosku zainteresowanego, bądź odmowie umorzenia upoważnieni są, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3:

1) kierownik placówki terenowej Kasy, zastępca kierownika placówki terenowej Kasy lub inny pracownik placówki terenowej upoważniony przez Prezesa Kasy w przypadku, gdy łączna kwota należności, określonych w § 1 ust. 4 nie przekroczy kwoty 4 000 zł,

2) dyrektor oddziału regionalnego Kasy, zastępca dyrektora oddziału regionalnego Kasy lub inny pracownik oddziału upoważniony przez Prezesa Kasy:

a) do umarzania odsetek za zwłokę, bez względu na ich kwotę,

b) do umarzania lub odmowy umorzenia składek - gdy kwota należnych składek, o umorzenie których zwraca się dłużnik nie przekracza 40-krotności wysokości składek, łącznie na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe, obowiązujących w kwartale poprzedzającym podjęcie decyzji.

2. Do podejmowania decyzji o umorzeniu należności z urzędu upoważniony jest dyrektor oddziału regionalnego Kasy, zastępca dyrektora oddziału regionalnego Kasy lub inny pracownik oddziału upoważniony przez Prezesa Kasy, gdy:

a) dłużnik zmarł, a pozostająca na jego koncie łączna kwota należności na ubezpieczenie społeczne rolników nie przekracza kwoty 20.000 zł. - jeżeli spełnione są warunki określone w art. 41a ust. 2 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,

b) na koncie żyjącego dłużnika łączna kwota należności na ubezpieczenie społeczne rolników nie przekracza kwoty 10.000 zł, w przypadku uwzględnienia przesłanek z art. 41a ust. 2 pkt 1,3,4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

3. Prezes Kasy na wniosek dyrektora oddziału regionalnego Kasy może upoważnić kierownika placówki terenowej Kasy wykonującej dodatkowe zadania, jego zastępcę lub pracownika takiej placówki do podejmowania decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

4. W przypadku, gdy należności, o umorzenie których zwróci się osoba zainteresowana przekraczają kwoty określone w ust. 1 pkt 1 i 2, decyzje w sprawie umorzenia podejmuje Prezes Kasy, jego Zastępca lub upoważniony przez Prezesa Kasy pracownik Centrali Kasy.

5. W sprawach, o których mowa w ust. 4, wnioski zaopiniowane przez komisję, kierownika placówki terenowej (lub kierownika komórki ubezpieczeń w oddziale regionalnym Kasy) wraz z uzasadnieniem stanowiska dyrektora oddziału regionalnego Kasy, zastępcy dyrektora lub innego pracownika oddziału, upoważnionego przez Prezesa Kasy przesyła się do Biura Ubezpieczeń Centrali. Do wniosku dołącza się akta sprawy.

6. W sytuacji podjęcia rozstrzygnięcia o odmowie umorzenia należności lub jej umorzeniu w części w sentencji wydanej decyzji można zawrzeć informację o możliwości rozłożenia spłaty należności na raty lub odroczenia terminu płatności należności. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zadłużenia na raty wymaga jednak wydania odrębnej decyzji, stosownie do postanowień niniejszego zarządzenia, dotyczących udzielania ulg w spłacie należności.

7. W decyzji o umorzeniu części zaległości należy sprecyzować, jaka część zaległości, wyrażona kwotowo, została umorzona i jakie rozstrzygniecie podjęto w stosunku do pozostałej części należności.

8. W przypadku umorzenia należności w części, na koncie dłużnika i w części ewidencyjnej odnotowuje się kwotę zadłużenia podlegającą spłaceniu oraz termin jej spłaty.

9. Jeżeli decyzja o odmowie umorzenia została doręczona dłużnikowi po upływie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, odsetki za zwłokę są naliczane z wyłączeniem okresu od dnia następnego po dniu wniesienia wniosku do dnia doręczenia decyzji włącznie.

10. Jeżeli osoba zainteresowana nie określi we wniosku kwoty, o której umorzenie się zwraca (lub domyślnie zakresu umorzenia, np. poprzez wyszczególnienie okresów, których umorzenie miałoby dotyczyć), przy ustalaniu uprawnień poszczególnych osób do podejmowania decyzji wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 należy brać pod uwagę kwotę zadłużenia figurującą na koncie płatnika."

2. dodaje się § 11a w brzmieniu:

"1. Ilekroć w § 2 i 12-16 niniejszego zarządzenia jest mowa o dyrektorze oddziału Kasy lub zastępcy dyrektora oddziału Kasy należy przez to rozumieć odpowiednio upoważnionego przez Prezesa Kasy kierownika placówki terenowej Kasy lub jego zastępcę.

2. Ilekroć w § 12 niniejszego zarządzenia jest mowa o oddziale regionalnym Kasy należy przez to rozumieć odpowiednio placówkę terenową Kasy wypłacającą świadczenia emerytalno-rentowe."

3. § 12 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Jeżeli osoba zainteresowana wystąpi z wnioskiem o umorzenie nadpłaty, wydział merytoryczny sporządza wniosek, który po zaopiniowaniu przez komisję jest przedstawiany dyrektorowi oddziału regionalnego Kasy lub jego zastępcy do decyzji."

4. § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do podejmowania decyzji o umorzeniu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń upoważnieni są:

1) dyrektor oddziału regionalnego Kasy lub jego zastępca:

a) gdy należność Kasy nie przekracza kwoty równej dwudziestokrotności najniższej emerytury; kwota ta nie obejmuje odsetek z tytułu zwłoki w spłacie i kosztów upomnienia,

b) bez względu na kwotę w sytuacji, o której mowa w ust. 3,

2) Prezes Kasy lub jego Zastępca lub upoważniony przez Prezesa Kasy pracownik Centrali Kasy - w pozostałych przypadkach."

5. § 13 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Przed podjęciem decyzji o umorzeniu należności - komisja dokonuje oceny możliwości umorzenia na podstawie akt emerytalno-rentowych uzupełnionych wnioskiem, o którym mowa w ust. 2 i dodatkowymi dokumentami. W przypadkach spraw, o których mowa w ust. 4 pkt 2 - wnioski zaopiniowane przez komisję i dyrektora oddziału regionalnego Kasy lub jego zastępcę, wraz z aktami emerytalno-rentowymi, uzupełnionymi dokumentacją, o której mowa w ust. 5, i opisem stanu sprawy oraz uzasadnieniem stanowiska dyrektora oddziału regionalnego Kasy lub jego zastępcy należy przekazać do Biura Świadczeń Centrali Kasy."

6. W § 13 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Przy ustalaniu uprawnień do podejmowania decyzji, o jakich mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, należy brać pod uwagę kwotę zadłużenia figurującą na koncie zainteresowanej osoby."

7. § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Decyzje w sprawie umarzania pobranych świadczeń muszą mieć formę decyzji administracyjnych. Decyzje powinny zawierać: oznaczenie organu wydającego, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, dotyczące możliwości wystąpienia o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz wniesienia skargi na decyzję, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydawania decyzji. W sytuacji, gdy zostaną spełnione warunki, określone w § 13 ust. 4 pkt 1, decyzje, o których mowa wyżej, podpisuje dyrektor oddziału regionalnego Kasy lub jego zastępca, w pozostałych przypadkach - Prezes Kasy lub jego Zastępca lub upoważniony przez Prezesa Kasy pracownik Centrali Kasy."

8. § 14 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku zgłoszenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Prezes Kasy lub jego Zastępca lub upoważniony przez Prezesa Kasy pracownik Kasy, który wydał decyzję w sprawie zmienia decyzję w całości lub części i wydaje nową, uwzględniając argumenty wnioskodawcy bądź utrzymuje w mocy wcześniej wydaną decyzję."

§  2.
Postanowienia § 2 ust. 2 zarządzenia Nr 11 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 maja 2006 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie trybu umarzania, odpisywania i udzielania ulg w spłacaniu należności zachowują nadal moc.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego podpisania.