Zm.: zarządzenie w sprawie trybu umarzania, odpisywania i udzielania ulg w spłacaniu należności.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2010.1.46

Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 14 grudnia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu umarzania, odpisywania i udzielania ulg w spłacaniu należności

Na podstawie art. 41a w związku z art. 36 oraz art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) zarządzam co, następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 26 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 18 października 2005 r. w sprawie trybu umarzania, odpisywania i udzielania ulg w spłacaniu należności, zmienionym zarządzeniami Prezesa KRUS: nr 11 z dnia 15 maja 2006 r., nr 25 z dnia 17 października 2006 r., nr 39 z dnia 31 maja 2007 r., nr 9 z dnia 17 marca 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

w § 14 ust. 5-6 otrzymują brzmienie:

"5. W przypadku zgłoszenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Prezes Kasy lub jego Zastępca lub upoważniony przez Prezesa Kasy pracownik Kasy, który wydał decyzję w sprawie zmienia decyzję w całości lub części i wydaje nową, uwzględniając argumenty wnioskodawcy bądź utrzymuje w mocy wcześniej wydaną decyzję.

6. W sytuacji złożenia przez osobę zainteresowaną kolejnego wniosku o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń po wydaniu decyzji wymienionych w ust. 5, jeżeli wniosek nosi cechy wniosku o wznowienie postępowania i zawiera jedną z przesłanek wymienionych w art. 145 § 1 kpa, wszczyna się postępowanie w sprawie wydając na podstawie art. 149 § 1 kpa postanowienie w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną. Po wydaniu postanowienia, o którym mowa wyżej należy ustalić, czy faktycznie zaistniała powołana przesłanka. W przypadku jej braku wydaje się decyzję odmawiającą uchylenia decyzji dotychczasowej, a w przypadku zaistnienia nowych okoliczności rozpatruje się sprawę na nowo."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.