Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2012.71

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 13 grudnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu postępowania legislacyjnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz udziału w tym postępowaniu organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych, nadzorowanych lub podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu postępowania legislacyjnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz udziału w tym postępowaniu organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych, nadzorowanych lub podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN, poz. 18) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1:
a) po § 9 dodaje się § 9 a w brzmieniu:

"§ 9 a. Od etapu uzgodnień międzyresortowych dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw legislacji może przekazać projekt dokumentu wewnętrznego przewodniczącemu do spraw ocen skutków regulacji w celu analizy poprawności testu regulacyjnego lub oceny skutków regulacji oraz akceptacji",

b) po § 10 dodaje się § 10 a w brzmieniu:

"§ 10 a. 1. Wiodąca komórka organizacyjna dokonuje oceny przewidywanych skutków (kosztów i korzyści) społeczno-gospodarczych projektu dokumentu wewnętrznego.

2. Wiodąca komórka organizacyjna może wystąpić do zespołu do spraw ocen skutków regulacji o wsparcie analityczne przy dokonywaniu oceny, o której mowa w ust. 1.

3. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 2, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do organu administracji rządowej albo jednostki organizacyjnej, nadzorowanych lub podległych Ministrowi.

4. Organ albo jednostka, o których mowa w ust. 3, występuje do zespołu do spraw ocen skutków regulacji za pośrednictwem komórki organizacyjnej, która sprawuje nadzór merytoryczny nad tym organem albo tą jednostką.",

c) w § 11 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dokumenty dotyczące projektu, o którym mowa w pkt 1, wymagane na podstawie odrębnych przepisów, w tym m. in. uzasadnienie, test regulacyjny lub ocenę skutków regulacji (OSR).",

d) po § 12 dodaje się § 12 a w brzmieniu:

"§ 12 a. Projekt dokumentu wewnętrznego:

1) wywołujący istotne skutki finansowe lub

2) należący do właściwości co najmniej dwóch właściwych komórek organizacyjnych

- wiodąca komórka organizacyjna przekazuje przewodniczącemu zespołu do spraw ocen skutków regulacji.";

2) w załączniku Nr 2:
a) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6 a. Od etapu uzgodnień międzyresortowych dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw legislacji może przekazać projekt strategii wewnętrznej przewodniczącemu do spraw ocen skutków regulacji w celu analizy poprawności testu regulacyjnego lub oceny skutków regulacji oraz akceptacji",

b) po § 8 dodaje się § 8 a w brzmieniu:

"§ 8a. 1. W przypadku gdy do projektu strategii wewnętrznej należy opracować test regulacyjny lub ocenę skutków regulacji wiodąca komórka organizacyjna może wystąpić do zespołu do spraw ocen skutków regulacji o wsparcie analityczne przy dokonywaniu oceny przewidywanych skutków (kosztów i korzyści) społeczno-gospodarczych.

2. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2, przepisy ust. 1 stosuje się do organu administracji rządowej albo jednostki organizacyjnej, nadzorowanych lub podległych Ministrowi.

3. Organ albo jednostka, o których mowa w ust. 2, występuje do zespołu do spraw ocen skutków regulacji za pośrednictwem komórki organizacyjnej, która sprawuje nadzór merytoryczny nad tym organem albo tą jednostką organizacyjną.",

c) po § 10 dodaje się § 10 a w brzmieniu:

"§ 10 a. W przypadku gdy do projektu strategii wewnętrznej należy opracować test regulacyjny lub ocenę skutków regulacji wiodąca komórka organizacyjna przekazuje projekt przewodniczącemu zespołu do spraw ocen skutków regulacji.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482)