Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2013.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 11 czerwca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych

Na podstawie art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 1, 6 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 87) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 4;
2) w § 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Plan szkoleń, zwany dalej "planem", tworzą następujące części:";

3) w § 6 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dodatkowych priorytetów szkoleniowych określonych przez:

a) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "Prezesem WUG" - dla pracowników okręgowych urzędów górniczych, zwanych dalej "OUG", oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "SUG",

b) Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "Dyrektorem Generalnym WUG" - dla pracowników Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "WUG";";

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Dyrektor Biura Budżetowo-Finansowego w WUG, zwanego dalej "BBF", przekazuje BDG w terminie do 30 września informację o wysokości planowanych na następny rok kalendarzowy środków finansowych przeznaczonych w części budżetu państwa, której dysponentem jest Prezes WUG, na szkolenia, zwanych dalej "środkami na szkolenia", zgodnie z projektem tej części budżetu państwa.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.