Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i organizacji kancelarii komorniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1988.8.40

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1988 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 grudnia 1988 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i organizacji kancelarii komorniczych

Na podstawie art. 132 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 31, poz. 137) oraz § 113 ust. 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1983 r. w sprawie ogólnych zasad prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 40, poz. 233 i z 1986 r. Nr 35, poz. 270) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i organizacji kancelarii komorniczych oraz ich systemu finansowo-księgowego (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 4, poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W ciągu drugiego półrocza 1989 roku komornik obowiązany jest uzupełnić repertoria danymi, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 2, w zakresie niezbędnym do sporządzenia sprawozdania o obrotach pieniężnych (kom. 7 działu 2).";

2)
§ 60 otrzymuje brzmienie:

"§ 60. Na początku 1990 roku do nowych repertoriów należy przenieść na strony początkowe wszystkie sprawy nie załatwione z lat ubiegłych oddzielnie dla każdego roku, nie zmieniając numeracji tych spraw. Jednocześnie należy przenieść zapisy dotyczące biegu danej sprawy w zakresie niezbędnym do dalszego postępowania.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.