Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rozliczania z budżetem centralnym różnic budżetowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1975.6.14

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 kwietnia 1975 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 6 marca 1975 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rozliczania z budżetem centralnym różnic budżetowych.

Na podstawie § 8 i 21 pkt 1-3 uchwały Nr 26 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1967 r. w sprawie różnic budżetowych oraz zasad stosowania niektórych cen (Monitor Polski z 1967 r. Nr 13, poz. 65 i z 1969 r. Nr 36, poz. 270) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 32 Ministra Finansów z dnia 9 marca 1973 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania z budżetem centralnym różnic budżetowych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 5, poz. 12) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) "Cenniki zaopatrzeniowe" - rozumie się przez to cenniki, o których mowa w zarządzeniu Nr 135/73 Przewodniczącego Państwowej Komisji Cen z dnia 22 grudnia 1973 r. w sprawie opracowywania, zatwierdzania i rejestrowania cenników (Dziennik Urzędowy Cen z 1974 r. Nr 2, poz. 13) oraz decyzje organów właściwych do ustalania cen, przewidzianych dla obrotu na cele zaopatrzeniowe";

2)
skreśla się § 7 i 13;
3)
w § 14 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Różnice budżetowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 Centrala Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" może - za zgodą Ministra Finansów - określić kwotowo dla poszczególnych asortymentów zbóż";

4)
w § 15:
a)
w ust. 1 skreśla się wyrazy "na potrzeby przemysłu olejarskiego oraz",
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Różnicą budżetową jest różnica między ceną uzyskaną ze sprzedaży, a ceną skupu zwiększoną o marżę skupu danego rodzaju nasion siewnych. W stosunku do nasion pochodzących z własnego odziarniania różnicę tę zwiększa się o zryczałtowane koszty odziarniania i czyszczenia w wysokości określonej przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lniarskiego i akceptowanej przez Ministra Finansów";

5)
w § 18:
a)
w ust. 1 skreśla się w pkt 2 wyraz "dodatnie" oraz pkt 3,
b)
skreśla się ust. 4;
6)
w § 19:
a)
w ust. 2 wyrazy "marżę detaliczną" zastępuje się wyrazami "2/3 marży detalicznej",
b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepis ust. 2 dotyczy również sprzedaży materiałów pędnych, po cenach detalicznych prowadzonej przez inne jednostki gospodarki uspołecznionej posiadające własne stacje paliwowe";

7)
§ 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Państwowe i spółdzielcze jednostki handlowe dokonujące obrotu ziemniakami jadalnymi na zaopatrzenie ludności na warunkach ustalonych przez właściwe organy rozliczają dodatnie lub ujemne różnice budżetowe od ilości sprzedanych ziemniaków";

8)
w § 26:
a)
w ust. 1 wyrazy "w Zjednoczeniu Hodowli Roślin i Nasiennictwa" zastępuje się wyrazami "w Zjednoczeniu Nasiennictwa Rolniczego i Ogrodniczego",
b)
w ust. 2 skreśla się wyrazy "w Zjednoczeniu Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa i";
9)
w § 29:
a)
skreśla się ust. 1, 2 i 3,
b)
w ust. 4 wyraz "Motozbyt" zastępuje się wyrazami "Motoryzacji "Polmozbyt" oraz skreśla się wyraz "również";
10)
w § 31 ust. 1 skreśla się wyraz "lnu";
11)
w § 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przy obliczaniu wartości nabytych w drodze skupu zwierząt rzeźnych przyjmuje się ilość zwierząt według wagi żywej. Dla ustalenia ilości skupionego żywca, rozliczanego z producentem według wagi i oceny poubojowej - wagę poubojową przelicza się na wagę żywą na podstawie jednolitych procentowych wskaźników ustalonych przez Centralę Przemysłu Mięsnego";

12)
w § 33 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepisy § 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio";

13)
w § 35 ust. 5 skreśla się wyrazy "z pominięciem jednostek określonych w § 29 ust. 1 i 2";
14)
w § 36 ust. 2 skreśla się przecinek po wyrazie "wsadowego", a po wyrazie "żeliwa" zamieszcza się dwukropek;
15)
w § 37:
a)
w ust. 1 po wyrazach "w § 14 ust. 1" dodaje się wyrazy "oraz jednostki gospodarcze zrzeszone w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska",
b)
skreśla się ust. 3;
16)
w § 40 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepis ust. 1 nie dotyczy skupu produktów rolnych, do których stosuje się przepisy uchwały Nr 84 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1973 r. w sprawie intensyfikacji produkcji ogrodniczej oraz usprawnienia obrotu produktami ogrodniczymi (Monitor Polski Nr 21, poz. 122);

17)
w § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przedsiębiorstwa obrotu nasionami zgrupowane w Zjednoczeniu Nasiennictwa Rolniczego i Ogrodniczego, jednostki zrzeszone w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" oraz inne jednostki gospodarki uspołecznionej prowadzące kontraktację i skup fasoli i grochu rozliczają ujemne różnice budżetowe z tytułu dopłat uiszczonych spółdzielniom produkcyjnym i indywidualnym gospodarstwom rolnym, jako częściowy zwrot kosztów materiału siewnego użytego na obszar zakontraktowanej plantacji";

18)
w § 46 ust. 1 wyraz "niższych" zastępuje się wyrazem "innych";
19)
w § 47 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Jeżeli przedsiębiorstwo wytwórczo-usługowe przekazuje dzianinę zakładowi usługowemu, rozlicza różnice budżetowe od przędzy zużytej do produkcji tej dzianiny; różnicę budżetową stanowi różnica między wartością przędzy zużytej do produkcji dzianiny liczoną po cenie detalicznej zmniejszonej o marżę detaliczną - a wartością tej przędzy według cen zakupu";

20)
w § 48:
a)
w ust. 1 skreśla się wyrazy "jak również państwowe przedsiębiorstwa "Centrala Rybna",
b)
skreśla się ust. 4;
21)
w § 49 ust. 2 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) jednostek gospodarczych zgrupowanych w Zjednoczeniu Przemysłu Chemii Gospodarczej "Pollena";

22)
w § 59:
a)
w pkt 4 po wyrazach "określonych w § 46" dodaje się wyrazy "z wyjątkiem przędzy oraz usług (robót) o charakterze budowlanym",
b)
w pkt 7 po wyrazach "płodów rolnych" dodaje się wyrazy "z wyjątkiem skupu ziemniaków jadalnych po cenach jesiennych z przeznaczeniem do obrotu handlowego oraz na rezerwę zimową",
c)
dodaje się pkt 16 i 17 w brzmieniu:

"16) jednostki gospodarki uspołecznionej w zakresie prowadzonej w specjalnych punktach usługowych sprzedaży detalicznej surowców i materiałów osobom fizycznym, wykonującym własnoręcznie i na własne potrzeby przedmioty domowego użytku przy użyciu maszyn i urządzeń jednostki, zainstalowanych w tych punktach",

"17) zakłady naprawy samochodów zgrupowane w Zjednoczeniu Zaplecza Technicznego Motoryzacji w zakresie różnic budżetowych przypadających od artykułów zużywanych przy naprawach awaryjnych i głównych";

23)
w załączniku do zarządzenia Lp. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dodatnie różnice budżetowe przy zakupie po cenach odprzedaży od jednostek upoważnionych do skupu złomu:

1) stali niestopowej:

- klasy K2 19

- klasy K3 67

- klasy K4 60

- klasy K5 55

- klasy K12 15

2) żeliwa:

- klasy ZZ4 63

- klasy ZZ5 59

- klasy ZZ6 52

- klasy ZZ7 48

- klasy ZZ9 25

- klasy ZZ10

i ZZ11 15"

24)
w uwadze na końcu załącznika do zarządzenia dodaje się wyrazy "jak również złomu stali stopowej grup B1 do B6, B12 (dla gatunków C1, NWV1, C12/NZ3), B52 oraz B85".
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.