Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2004.1.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 716
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 22 grudnia 2003 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu transportowego w Policji

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 maja 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu transportowego w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 39 oraz z 2001 r. Nr 9, poz. 97) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. 1. Kierownik jednostki użytkującej upoważnia do prowadzenia służbowego sprzętu transportowego policjantów i pracowników Policji posiadających prawo jazdy lub patent stermotorzysty bądź inne uprawnienia oraz, w formie zaświadczenia, potwierdza spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich i psychologicznych, jeżeli jest ono wymagane.

2. Kierownika jednostki użytkującej upoważnia oraz spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1, potwierdza:

1) Zastępca Komendanta Głównego Policji nadzorujący służbę wspomagającą działalność Policji - w odniesieniu do dyrektorów biur (równorzędnych) Komendy Głównej Policji, komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, komendantów: Wyższej Szkoły Policji i szkół policyjnych,

2) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji - w odniesieniu do komendantów powiatowych (miejskich) Policji i odpowiednio komendantów rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy oraz kierowników podległych jednostek użytkujących,

3) komendant powiatowy (miejski) Policji oraz na obszarze m.st. Warszawy komendant rejonowy Policji - w odniesieniu do komendantów komisariatów Policji,

4) dyrektor biura Komendy Głównej Policji, które posiada wyodrębnione organizacyjnie wydziały terenowe - w odniesieniu do kierowników tych wydziałów.

3. Wzór upoważnienia i zaświadczenia stanowi załącznik nr 9 do zarządzenia.

4. Policjanci i pracownicy Policji składają wniosek o wydanie upoważnienia lub zaświadczenia - według wzoru określonego w załączniku nr 10 do zarządzenia.";

2) załączniki nr 9 i 10 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Przepisów § 1 w zakresie dotyczącym zaświadczenia nie stosuje się do policjantów i pracowników Policji, jeżeli posiadają ważne świadectwa kwalifikacji.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

________

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 884, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 oraz Nr 192, poz. 1873.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR UPOWAŻNIENIA I ZAŚWIADCZENIA

Upoważnienie nr ......Zaświadczenie nr ......
Na podstawie § 12 ust. 1 i 2

zarządzenia nr 7 Komendanta Głównego

Policji z dnia 26 maja 2000 r. w

sprawie szczegółowych zasad

przyznawania i użytkowania sprzętu

transportowego w Policji (Dz. Urz. KGP

Nr 4, poz. 39 z późn. zm.) upoważniam:

......................................

(stopień, imię i nazwisko)

do prowadzenia sprzętu transportowego

Policji, zgodnie z uprawnieniami.

Upoważnienie ważne do dnia ...........

...................

(pieczątka i podpis

wydającego upoważnienie)

..................

(data wystawienia)

Na podstawie art. 95a ust. 3

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo

o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr

58, poz. 515 z późn. zm.) potwierdzam,

że ....................................

(stopień, imię i nazwisko)

spełnia wymagania w zakresie badań

lekarskich, o których mowa w art. 122

ust. 2, oraz psychologicznych, o których

mowa w art. 124 ust. 2 wymienionej

ustawy.

Zaświadczenie ważne do dnia ............

...................

(pieczątka i podpis

wydającego Zaświadczenie)

..................

(data wystawienia)

strona 1 strona 2

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE UPOWAŻNIENIA LUB ZAŚWIADCZENIA

..........................

(stopień, imię i nazwisko)

..........................

(jednostka organizacyjna)

.............. dnia .....................

WNIOSEK

Zgodnie z § 12 ust. 4 zarządzenia nr 7 Komendanta Głównego

Policji z dnia 26 maja 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad

przyznawania i użytkowania sprzętu transportowego w Policji

(Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 39 z późn. zm.) zwracam się o wydanie

upoważnienia1) do prowadzenia służbowego sprzętu transportowego

oraz zaświadczenia1) potwierdzającego spełnienie wymagań w

zakresie badań lekarskich i psychologicznych.

Posiadam prawo jazdy2) ................................,

(kategoria i numer)

patent stermotorzysty2) ..............., inne uprawnienia .....

(numer)

...............................................................

(numer)

badanie lekarskie2) ............., badanie psychologiczne2) ...

(z dnia)

...............................................................

(z dnia)

Oświadczam, że przyjmuję odpowiedzialność materialną za

uszkodzenie mienia lub jego utratę według zasad określonych w

ustawie z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie odpowiedzialności

majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.

U. Nr 53, poz. 548 z późn. zm.) lub określonych w Kodeksie

Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) dział 5.

............................ ...............................

(podpis i pieczątka (podpis wnioskującego)

bezpośredniego przełożonego)

Opinia właściwej komórki transportowej:

1) niepotrzebne skreślić

2) wraz z terminem ważności, jeżeli został określony