Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2014.112

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 91
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 17 października 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 8 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 66 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 85) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Komendant Główny Straży Granicznej wyznacza oddział Straży Granicznej, ośrodek szkolenia Straży Granicznej, ośrodek Straży Granicznej albo komórkę organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej do sprawowania nadzoru nad stanem bezpieczeństwa i higieny służby w Straży Granicznej oraz całokształtem działalności w tym zakresie.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.