Dziennik resortowy

Dz.Urz.UPRP.2012.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 października 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn, zm.1) oraz § 4 statutu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 140, poz. 1484 i z 2010 r. Nr 41, poz. 237) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 2 Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. UP RP z 2012 r., poz. 1) w załączniku nr 1 do zarządzenia w § 17 wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Departament Badań Patentowych składa się z:

1) Wydziału Mechanicznego I;

2) Wydziału Mechanicznego II;

3) Wydziału Elektrycznego;

4) Wydziału Biotechnologii i Farmacji;

5) Wydziału Chemii Nieorganicznej;

6) Wydziału Chemii Organicznej;

7) Wydziału Prawnego;

8) Wydziału Administracyjnego;

9) Sekcji Kontroli Jakości działającej w ramach Wydziału Biotechnologii i Farmacji.";

2) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do zadań ekspertów i asesorów zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Departamentu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 6 należy:";

3) po ust. 3 dodaje się ust. 31 w brzmieniu:

"31. Do zadań ekspertów zatrudnionych w Sekcji Kontroli Jakości działającej w ramach Wydziału Biotechnologii i Farmacji należy w szczególności:

a) badanie prawidłowości zaklasyfikowania zgłoszenia, kompletności dokumentacji zgłoszeniowej, właściwej głębokości poszukiwań i badań zdolności patentowej, właściwości oceny materiałów dowodowych, poprawności formalnoprawnej opisu patentowego lub ochronnego, jednolitości zgłoszenia, prawidłowości uzasadnienia przygotowanej decyzji o odmowie udzielenia prawa wyłącznego,

b) przedstawienie wypływających z wyników kontroli jakości wniosków ekspertowi prowadzącemu postępowanie,

c) poddawanie kwestii spornych do rozstrzygnięcia przez naczelnika wydziału,

d) przygotowanie zestawienia stwierdzonych błędów i wątpliwości interpretacyjnych oraz poddanie ich pod dyskusję na zebraniach wydziału lub sekcji ekspertów.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1113, Nr 216, poz. 1368 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.