Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2000.10.106

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 listopada 2000 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 16 października 2000 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
§  1.
W statucie Urzędu Statystycznego w Gdańsku stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 8 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Gdańsku (Dz. Urz. GUS Nr 16, poz. 110 i z 2000 r. Nr 1, poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) uczestnictwo w prowadzeniu systemu statystyki morskiej i badań oraz opracowań statystycznych gospodarki morskiej, w szczególności w zakresie:

a) meteorologii i hydrografii bałtyckiej,

b) ochrony środowiska,

c) turystyki morskiej i wypoczynku,

d) szkolnictwa morskiego i zaplecza naukowo-badawczego.",

2)
w § 8 w ust. 2 dodaje się na końcu wyrazy: "a w zakresie zadań określonych w § 4 pkt 4 współdziała z Urzędem Statystycznym w Szczecinie.".
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.