Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2007.2.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 9 lutego 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Krakowie

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1.
W statucie Urzędu Statystycznego w Krakowie, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 10 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Krakowie (Dz. Urz. GUS Nr 17, poz. 121, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przygotowywanie zasad metodologicznych, prowadzenie badań i wykonywanie opracowań i analiz w dziedzinie statystyki kultury i statystyki zdrowia,",

b)
uchyla się pkt 5;
2)
w § 5 w ust. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) Centrum Statystyki Zdrowia,".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2000 r. Nr 1, poz. 2, z 2002 r. Nr 12, poz. 72, z 2003 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 2006 r. Nr 2, poz. 13.