Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Szczecinie. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2005.1.2

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 2
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 24 stycznia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Szczecinie

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W statucie Urzędu Statystycznego w Szczecinie, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 16 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Szczecinie (Dz. Urz. GUS Nr 18, poz. 128, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 w ust. 1 uchyla się:
a)
pkt 13,
b)
pkt 19;
2)
w § 6:
a)
w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Zadania oddziałów Urzędu obejmują w szczególności:",

b)
w ust. 2:

– uchyla się pkt 1,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Oddział w Koszalinie - powiaty: białogardzki, drawski, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki oraz miasto na prawach powiatu - Koszalin,",

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) Oddział w Stargardzie Szczecińskim - powiaty: choszczeński, gryfiński, myśliborski, pyrzycki i stargardzki,",

– uchyla się pkt 7,

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zadania, o których mowa w ust. 1 dla powiatów: kamieńskiego i polickiego oraz dla miast na prawach powiatu: Szczecin i Świnoujście wykonują właściwe wydziały Urzędu.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2005 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b czwarte tiret oraz lit. c, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2005 r.

________

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2000 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 10, poz. 107, z 2001 r. Nr 12, poz. 76, z 2002 r. Nr 12, poz. 78 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 1.