Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.199

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 lipca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1

Na podstawie art. 13c ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, 1101, 1407 i 1445) zarządza się, co następuje:

§  1. W zarządzeniu Nr Z-11/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (niepublikowane) zmienionym zarządzeniem Nr 32/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 195) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 "Szczegółowy zakres działania Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych":
a) w Spisie Treści:
- w Rozdziale 5 uchyla się pkt 7,
- w Rozdziale 7 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7. Infrastruktura",

b) uchyla się § 11,
c) w § 22 w ust. 3:
- dodaje się pkt 42 w brzmieniu:

"42) sprawowanie nadzoru nad:

a) realizowaniem zadań dotyczących zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa pozostającymi w trwałym zarządzie lub użytkowaniu jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej nie posiadających osobowości prawnej,

b) realizowaniem procesów inwestycyjnych i remontowych określonych w Centralnych Planach Inwestycji Budowlanych i Centralnych Planach Remontów Nieruchomości,

c) administrowaniem nieruchomościami wojskowymi i realizowaniem zadań z zakresu gospodarki komunalnej oraz konserwacji i remontów obiektów.",

d) po § 27 dodaje się § 27a w brzmieniu:

"§ 27a. 1. Infrastruktura jest komórką wewnętrzną Inspektoratu właściwą w zakresie realizacji zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami wykorzystywanymi przez jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej nieposiadające osobowości prawnej oraz dotyczących określania potrzeb w zakresie wyposażenia i eksploatacji nieruchomości, zakwaterowania żołnierzy, a także działalności zapewniającej ochronę środowiska w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych. Pełni funkcję gestora oraz COL według zasad określonych w odrębnych przepisach.

2. Do zadań Infrastruktury należy:

1) realizowanie zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami wykorzystywanymi przez jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej nieposiadające osobowości prawnej;

2) prowadzenie centralnej ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie Ministra Obrony Narodowej oraz użytkowanych na podstawie innych tytułów prawnych, w tym Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu oraz nadawanie numerów kompleksom wojskowym;

3) zabezpieczenie zakwaterowania jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych RP w miejscu stałej dyslokacji jak i poza nim, w tym w czasie prowadzenia misji/operacji pokojowych;

4) kierowanie procesem planowania rzeczowo-finansowego w zakresie sprzętu kwaterunkowego i pożarniczego, sprzętu technicznego infrastruktury oraz gospodarki energetycznej, komunalnej i opałem;

5) definiowanie potrzeb, we współdziałaniu z dowództwami RSZ, oraz opracowywanie właściwych dokumentów planistyczno-sprawozdawczych do planowania rzeczowo-finansowego (średniookresowego i rocznego) w zakresie inwestycji budowlanych, remontów i eksploatacji nieruchomości Sił Zbrojnych RP, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

6) przekazywanie Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury wykazu zmian dotyczących terenów zamkniętych;

7) realizowanie programów w zakresie ochrony środowiska i działań proekologicznych w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz prowadzenie centralnej bazy danych o stanie środowiska oraz o niebezpiecznych substancjach chemicznych wykorzystywanych przez podległe Szefowi Inspektoratu jednostki organizacyjne, a także sprawowanie nadzoru w tym zakresie;

8) prowadzenie bazy danych o wydanych rozkazach i poleceniach w sprawie wprowadzania, wycofywania i zezwoleń na czasową eksploatację UiSW będącego w kompetencji Infrastruktury oraz przekazywanie tych danych do Szefostwa Planowania Logistycznego;

9) gospodarowanie ruchomymi składnikami majątkowymi (sprzętem kwaterunkowym, pożarniczym i środkami gaśniczymi, sprzętem technicznym infrastruktury oraz urządzeniami i materiałami budowlanymi i opałem);

10) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem ewidencji eksploatacyjnej infrastruktury wspólnej NATO zgodnie z wymogami Komitetu Inwestycyjnego NATO;

11) zatwierdzanie Minimalnych Wojskowych Wymagań Organizacyjno-Użytkowych sporządzanych przez jednostki organizacyjne podległe Szefowi Inspektoratu;

12) wdrażanie kontraktacji usług w zakresie konserwacji obiektów budowlanych, usług komunalnych oraz dostawy mediów;

13) sprawowanie nadzoru nad zarządcami i administratorami nieruchomości;

14) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem gospodarki energetycznej, komunalnej i opałem;

15) sprawowanie nadzoru nad realizowaniem zadań związanych z technicznym utrzymaniem obiektów, sieci uzbrojenia terenu i stałych urządzeń technicznych, w tym technicznej ochrony obiektów;

16) sprawowanie nadzoru nad eksploatacją obiektów i urządzeń infrastruktury lotniskowej, morskiej, komunikacyjnej, szkoleniowej i specjalnej;

17) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań związanych z utrzymywaniem czystości pomieszczeń, dróg, chodników, płaszczyzn utwardzonych i utrzymaniem terenów zieleni na terenie kompleksów wojskowych;

18) opracowywanie materiałów eksperckich w zakresie zasobu infrastruktury, kosztów jego utrzymania i efektywności procesów inwestycyjno-remontowych;

19) opiniowanie projektów aktów prawnych z obszaru infrastruktury;

20) współdziałanie z władzami lokalnymi i instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę zabytków;

21) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań związanych z przywracaniem do właściwego stanu elementów środowiska zanieczyszczonych, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku działalności komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych;

22) zgłaszanie do PMG potrzeb w zakresie dostaw i remontów sprzętu wojskowego z obszaru infrastruktury;

23) utrzymywanie zapasów taktycznych i operacyjnych polowego sprzętu infrastruktury;

24) opracowywanie zbiorczego zestawienia potrzeb do CPR w zakresie modernizacji technicznej sprzętu infrastruktury i pożarniczego oraz systemów i urządzeń specjalistycznych do ochrony obiektów;

25) koordynowanie przedsięwzięć w zakresie ewidencjonowania, utrzymywania i identyfikowania kompleksowych potrzeb inwestycyjno-remontowych w obszarze infrastruktury wojskowej Sił Zbrojnych RP;

26) sprawowanie nadzoru nad przekazywaniem ruchomych składników majątkowych infrastruktury do AMW;

27) organizowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Inspektoracie i jednostkach organizacyjnych podległych Szefowi Inspektoratu;

28) określanie potrzeb w zakresie przejęcia w zarząd lub użytkowanie na potrzeby obronności państwa nieruchomości Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe" lub zrzeczenia się zarządu oraz wypowiadanie umów użytkowania tych nieruchomości;

29) określanie potrzeb w zakresie zamiany nieruchomości Skarbu Państwa, będących we władaniu resortu obrony narodowej na nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub będącego w użytkowaniu wieczystym tych jednostek, osób fizycznych i osób prawnych;

30) określanie potrzeb w zakresie ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej;

31) określanie potrzeb w zakresie opracowywania materiałów źródłowych dotyczących przekazywania prawa trwałego zarządu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, a także realizowanie tego procesu;

32) opracowywanie rocznych informacji o stanie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz przez niego nadzorowanych;

33) inspirowanie działań prooszczędnościowych dotyczących racjonalnego gospodarowania mediami, paliwami, energią i usługami w zakresie gospodarki komunalnej i energetycznej w kompleksach wojskowych;

34) określenie sposobu zakwaterowania stanów osobowych jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji oraz jednostek zmilitaryzowanych;

35) opracowywanie analiz rozwiązań systemowych i efektywności w zakresie gospodarowania nieruchomościami, działalności inwestycyjnej i remontowej oraz utrzymania kompleksów wojskowych;

36) współudział w opracowywaniu przez IWsp SZ planów przekazywania do AMW mienia ruchomego zbędnego i czasowo niewykorzystywanego przez resort obrony narodowej w zakresie trwale lub czasowo zbędnego sprzętu infrastruktury: etatowego, tabelarycznego, naliczeniowego i należnościowego, części zamiennych do tego sprzętu, a także tego sprzętu będącego odpadem;

37) zabezpieczenie, w mienie ruchome, infrastruktury jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w miejscu stałej dyslokacji jak i poza nim, w tym w czasie prowadzenia misji/operacji pokojowych;

38) planowanie i opiniowanie potrzeb środków finansowych na prowadzenie gospodarki komunalnej ochrony środowiska;

39) zbieranie, weryfikowanie i akceptowanie potrzeb rzeczowych w zakresie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości do opracowywania projektów CPR w tym obszarze;

40) sprawowanie nadzoru nad realizacją CPR w zakresie inwestycji budowlanych i remontów nieruchomości, akceptowanie propozycji i zmian, opracowywanie wniosków korekt tych planów oraz realizowanie sprawozdawczości w zakresie wymaganym zapisami dokumentów normatywnych i dyrektywnych;

41) prognozowanie i planowanie rozwoju działalności jednostek organizacyjnych infrastruktury w zakresie przedsięwzięć organizacyjnych, szkoleniowych i informatyki;

42) realizowanie zadań wynikających z roli państwa-gospodarza (HNS) z obszaru infrastruktury oraz ćwiczeń i treningów sztabowych;

43) sporządzanie zbiorczych informacji za podległe jednostki w sprawie realizacji krajowego planu działań w zakresie efektywności energetycznej w zakresie dotyczącym obiektów infrastruktury;

44) realizacja przedsięwzięć w zakresie pozyskania zdolności do rozwijania infrastruktury polowej.";

2) w załączniku Nr 2 "Struktura Organizacyjna Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych" w pkt 1 uchyla się ppkt 9.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.