Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2012.77

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 13 listopada 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz. Urz. KGSG Nr 17, poz. 56), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 80 otrzymuje brzmienie:

"§ 80. 1. W celu doboru środków bezpieczeństwa fizycznego określa się poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą, zwany dalej "poziomem zagrożeń".

2. Sposób określenia poziomu zagrożeń regulują przepisy dotyczące środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych.

3. Środki bezpieczeństwa fizycznego, ich dobór do poziomu zagrożeń i zakres ich stosowania w Straży Granicznej określa załącznik nr 11 do zarządzenia.

4. Dokumentację określającą poziom zagrożeń, wraz z wykazem dobranych środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych i wykazem pomieszczeń lub obszarów, w których mogą być przetwarzane informacje niejawne wykonuje funkcjonariusz lub pracownik wskazany przez pełnomocnika ochrony, a w przypadku wyznaczonej wewnętrznej komórki organizacyjnej - funkcjonariusz lub pracownik wskazany przez kierownika komórki organizacyjnej.

5. Dokumentację i wykazy, o których mowa w ust. 4, zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.

6. Kopię zatwierdzonej dokumentacji, o której mowa w ust. 4, przekazuje się do kancelarii tajnej.";

2) załącznik nr 9 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3) załącznik nr 11 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

....................................................

(klauzula tajności po wypełnieniu)

................................................................................... ................................

(pieczęć nagłówkowa jednostki/komórki organizacyjnej) (miejscowość, data)

SZYFROFAKS egz. pojedynczy

............................................

numer ewidencyjny

(kod jednostki organizacyjnej) .............................................................

SZYFROFAKS WYSŁANY (nazwa sieci) NR ......(właściwa w sprawach ewidencji komórka organizacyjna Komendy Głównej Straży Granicznej)
ZASZYFROWANO W .......
PRZYJĘTO ( data, godzina, podpis)Warszawa
ZASZYFROWANO ( data, godzina, podpis)
LICZBA STRON I NR EGZ. ..........

Proszę o udzielenie informacji o niżej wymienionej osobie:

(PESEL) (płeć)

.......................................................................................................................................................

(nazwiska, imiona)

.......................................................................................................................................................

(imię ojca, imię i nazwisko panieńskie matki)

......................................... ..........................................................................................

(data i miejsce urodzenia) (obywatelstwo, narodowość w przypadku cudzoziemca)

......................................... ..........................................................................................

(powód sprawdzenia) (sprawdzający: stanowisko, stopień, imię, nazwisko,

nr tel.)

SZYFROFAKS OTRZYMANY (nazwa sieci) NR ......
ODSZYFROWANO W ....... Z .......
ODSZYFROWANO ( data, godzina, podpis)
LICZBA STRON I NR EGZ. ...........

.............................................................

(pieczęć lub stopień, imię i nazwisko

oraz podpis zatwierdzającego)

Wykonano w egz. pojedynczym

Stanowisko teleinformatyczne .......... dnia.......

wyk: ...... tel. ....

.......................................................................................................................................................

ODPOWIEDŹ:

SZYFROFAKS WYSŁANY (nazwa sieci) NR .......
ZASZYFROWANO W ......
PRZYJĘTO ( data, godzina, podpis)
ZASZYFROWANO ( data, godzina, podpis)

LICZBA STRON I NR EGZ. ..........

SZYFROFAKS OTRZYMANY (nazwa sieci) NR ......
ODSZYFROWANO W ....... Z ............................................
ODSZYFROWANO ( data, godzina, podpis)pieczęć i podpis osoby udzielającej odpowiedzi)
LICZBA STRON I NR EGZ. ...........

..................................

(klauzula tajności po wypełnieniu)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ

1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO

KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania informacji niejawnych/*

PunktacjaFunkcje lub cechy
40 pkt- szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią do przechowywania informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne" lub spełniająca co najmniej wymagania klasy 0 odporności na włamanie, lub

- pomieszczenie bez okien, w którym przechowywane są informacje niejawne o klauzuli "ściśle tajne", lub

- stanowisko systemu teleinformatycznego, na którym przetwarza się informacje niejawne o klauzuli "ściśle tajne"

30 pkt- szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią do przechowywania informacji niejawnych o klauzuli "tajne" lub spełniająca co najmniej wymagania klasy S2 odporności na włamanie, lub

- pomieszczenie bez okien, w którym przechowywane są informacje niejawne o klauzuli "tajne", lub

- stanowisko systemu teleinformatycznego, na którym przetwarza się informacje niejawne o klauzuli " tajne"

20 pkt- szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią do przechowywania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub spełniająca co najmniej wymagania klasy S1 odporności na włamanie, lub

- pomieszczenie bez okien, w którym przechowywane są informacje niejawne o klauzuli "poufne", lub

- stanowisko systemu teleinformatycznego, na którym przetwarza się informacje niejawne o klauzuli "poufne"

*/ kategoria nie dotyczy informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"

KATEGORIA K2 - Pomieszczenia

Środek bezpieczeństwa K2S1 - Konstrukcja pomieszczenia

PunktacjaFunkcje lub cechy
30 pktŚciany wykonane są z cegły o grubości co najmniej 35 cm lub materiału zapewniającego zbliżony poziom wytrzymałości albo w pomieszczeniu występuje stały i bezpośredni nadzór personelu ochrony.
15 pktŚciany wykonane są z cegły o grubości co najmniej 20 cm lub materiału zapewniającego zbliżoną wytrzymałości albo z innych lżejszych materiałów wzmocnionych konstrukcją stalową (ramy, kraty).
5 pktŚciany wykonane są z cegły o grubości co najmniej 12 cm lub materiału zapewniającego zbliżoną wytrzymałości albo z lżejszych materiałów wzmocnionych konstrukcją stalową (ramy, kraty).
1 pktŚciany są wykonane z lekkiego materiału ( drewno, pustak, płyta kartonowo - gipsowa itp.).

Środek bezpieczeństwa K2S2 - Drzwi

PunktacjaFunkcje lub cechy
30 pktDrzwi o zwiększonej odporności na włamanie: klasy C albo kat. 4 lub wyższej.
10 pktDrzwi wzmocnione: drzwi pełne (mogą być obite blachą i posiadać szybę odporną na wybicie), wyposażone co najmniej dwa zamki, w tym jeden zamek lub wkładka klasy C lub blokady przeciwwyważeniowe albo kat. 3.
2 pktDrzwi drewniane z co najmniej jednym zamkiem.
1 pktDrzwi plastikowe lub inne (przeszklone) z zamkiem.

Środek bezpieczeństwa - K2S3 - Okna

PunktacjaFunkcje lub cechy
20 pktPomieszczenie jest pozbawione okien lub okna, których dolna krawędź znajduje się na wysokości powyżej 5 m od poziomu otaczającego terenu i są zabezpieczone kratą lub innym zabezpieczeniem posiadającym odporność na włamanie oraz przed podglądem z zewnątrz.
15 pktOkna, których dolna krawędź znajduje się na wysokości powyżej 5 m od poziomu otaczającego terenu i są zabezpieczone przed podglądem, a budynek jest usytuowany na terenie ogrodzonym i strzeżonym.
10 pktOkna, których dolna krawędź znajduje się na wysokości poniżej 5 m od poziomu otaczającego terenu i są zabezpieczone kratą lub innym zabezpieczeniem posiadającym odporność na włamanie oraz przed podglądem z zewnątrz.
5 pktOkna, których dolna krawędź znajduje się na wysokości poniżej 5 m od poziomu otaczającego terenu i są zabezpieczone przed podglądem, a budynek jest usytuowany na terenie ogrodzonym i strzeżonym.
3 pktOkna znajdują się na wysokości powyżej 5 m od poziomu otaczającego terenu i zabezpieczone są przed podglądem.
1 pktOkna są zamykane oraz są zabezpieczone przed podglądem.

KATEGORIA K3 - Budynek

PunktacjaFunkcje lub cechy
15 pktBudynek murowany wolnostojący usytuowany w terenie ogrodzonym i strzeżonym Straży Granicznej. Drzwi wejściowe do budynku objęte są stałym nadzorem personelu ochrony lub systemem kontroli dostępu.
10 pktBudynek murowany wolnostojący usytuowany w terenie ogrodzonym i strzeżonym Straży Granicznej. Drzwi wejściowe do budynku okresowo są zamykane.
8 pktBudynek murowany wolnostojący usytuowany w terenie ogrodzonym i strzeżonym. Zajmowany przez Straż Graniczną i inne służby np. Urząd Celny, Policję lub pomieszczenia mieszkalne Straży Granicznej itp. posiadające oddzielne wejście. Drzwi wejściowe do części zajmowana przez Straż Graniczną posiadają kontrolę dostępu lub są okresowo zamykane.
5 pktBudynek murowany wolnostojący usytuowany w terenie strzeżonym. Budynek zajmowany przez Straż Graniczną i inne służby np. Urząd Celny, Policję, itp., posiadający wspólne wejście.

KATEGORIA K4 - Kontrola dostępu

Środek bezpieczeństwa K4S1 - system kontroli dostępu do pomieszczenia (obszaru)

PunktacjaFunkcja lub cechy
15 pktElektroniczny system kontroli dostępu osób. Umożliwia rejestr i archiwizację wejścia/wyjścia (czasu przebywania) osoby, z wyszczególnieniem: imienia i nazwiska, daty, godziny i minuty. Zainstalowany w drzwiach i posiada system antipass-back (uwarunkowanie wejście/wyjście) lub inny system podobnie działający. System generuje alarmy i ostrzeżenia o nieuprawnionym lub nieprawidłowym dostępie do kontrolowanej strefy. Obejmuje wszystkie wejścia i wyjścia kontrolowanej strefy.
10 pktElektroniczny system kontroli dostępu osób. Umożliwia rejestr i archiwizację wejścia/wyjścia (czasu przebywania) osoby z wyszczególnieniem: imienia i nazwiska, daty, godziny i minuty. System generuje alarmy i ostrzeżenia o nieuprawnionym lub nieprawidłowym dostępie do kontrolowanej strefy. Obejmuje wszystkie wejścia i wyjścia z kontrolowanej strefy.
7 pktElektroniczny system kontroli dostępu osób. Umożliwia rejestr i archiwizację wejścia/wyjścia (czasu przebywania) osoby, z wyszczególnieniem: imienia i nazwiska, daty, godziny i minuty. Obejmuje wszystkie wejścia i wyjścia kontrolowanej strefy.
5 pktDostęp można uzyskać za pomocą zamka elektrycznego otwieranego kodem lub kartą. Ewidencja wejścia/wyjścia w dokumentacji służbowej.
1 pktSystem kontroli osób wykonywany bez wspomagania urządzeniami technicznymi i elektronicznymi. Ewidencja wejścia/wyjścia w dokumentacji służbowej.

Środek bezpieczeństwa K4S2 - System telewizji dozorowej w budynku

PunktacjaFunkcja lub cechy
10 pktWejście do budynku oraz do pomieszczenia objęte jest telewizją dozorową.
5 pktWejście do pomieszczenia objęte jest telewizja dozorową.
3 pktWejście do budynku objęte jest telewizją dozorową

Środek bezpieczeństwa K 4S3 - Kontrola interesantów (gości)

PunktacjaFunkcja lub cechy
3 pktNadzór nad interesantem (gościem) przez wyznaczonego funkcjonariusza lub pracownika przez cały czas wizyty w obiekcie (obszarze). Wydanie przepustki (identyfikatora) i zaewidencjonowanie danych interesanta w dokumentacji służbowej.
1 pktInteresanci mogą uzyskać prawo do wstępu na teren obiektu (obszaru) bez konieczności nadzoru ze strony funkcjonariusza lub pracownika.

KATEGORIA K5 - System alarmowy

Środek bezpieczeństwa K5S1 - System sygnalizacji włamania i napadu

PunktacjaFunkcje lub cechy
15 pktPosiada stopień 3 lub wyższy albo co najmniej klasę SA-3. Obejmuje ochroną całe pomieszczenie lub obszar. Całodobowo monitorowany przez personel bezpieczeństwa.
6 pktObejmuje ochroną pomieszczenie lub obszar. Całodobowy monitoring przez personel bezpieczeństwa.

Środek bezpieczeństwa K 5S2 - System sygnalizacji pożaru

PunktacjaFunkcje lub cechy
6 pktCały budynek posiada instalację i urządzenia wykrywające zagrożenie pożarowe, a ostrzeżenia i alarmy przekazywane są do pomieszczenia personelu bezpieczeństwa.
3 pktPomieszczenie (obszar) objęte są instalacją i urządzeniami wykrywającymi zagrożenie pożarowe (czujki). Ostrzeżenia i alarmy przekazywane są do pomieszczenia personelu bezpieczeństwa.

KATEGORIA K6 - Teren, na którym usytuowany jest budynek

Środek bezpieczeństwa K6S1 - ogrodzenie terenu

PunktacjaFunkcje lub cechy
6 pktjest wykonane z trwałych materiałów (stal, cegła, itp.). Minimalna wysokość całego ogrodzenia wynosi co najmniej 2 m. Górna część na całej długości zabezpieczona jest przed przechodzeniem np. poprzez zastosowanie ostrych elementów. Bramy, furtki i drzwi zewnętrzne posiadają zbliżoną trwałość co ogrodzenie.
4 pktJest wykonane ze stałych, lżejszych metalowych materiałów (np. siatka druciana). Minimalna wysokość całego ogrodzenia wynosi co najmniej 2 m. Bramy, furtki i drzwi zewnętrzne posiadają zbliżoną trwałość co ogrodzenie.
2 pktJest wykonane z trwałych materiałów, a wysokość nie przekracza 2 m. Bramy, furtki i drzwi zewnętrzne posiadają zbliżoną trwałość co ogrodzenie.
1 pktWyznacza wyłącznie granice terenu i zapewnia minimalne zabezpieczenie przed intruzami.

Środek bezpieczeństwa K6S2 - System kontroli osób i pojazdów wchodzących/wjeżdżających do obiektu

PunktacjaFunkcja lub cechy
7 pktKontrola osób przy użyciu elektronicznego systemu dostępu (bramki, kołowroty, drzwi). Pojazdy kontrolowane na podstawie przepustek lub elektronicznego systemu dostępu pojazdów. Wjazd/wyjazd zabezpieczony szlabanem lub zamykaną bramą. Wnoszony bagaż może być kontrolowany przy użyciu wykrywaczy metali lub detektorów. Wjazd/wyjazd kontrolowany przy użyciu kamer telewizji dozorowej.
5 pktKontrola osób przy użyciu elektronicznego systemu dostępu (bramki, kołowroty, drzwi). Pojazdy kontrolowane na podstawie przepustek lub elektronicznego systemu dostępu pojazdów. Wjazd/wyjazd zabezpieczony szlabanem lub zamykaną bramą. Wjazd/wyjazd kontrolowany przy użyciu kamer telewizji dozorowej.
3 pktKontrola osób przy użyciu elektronicznego systemu dostępu (bramki, kołowroty, drzwi). Pojazdy kontrolowane na podstawie przepustek lub elektronicznego systemu dostępu pojazdów. Wjazd/wyjazd zabezpieczony szlabanem lub zamykaną bramą.
1 pktKontrola osób, pojazdów i materiałów wykonywana przez personel bezpieczeństwa.

Środek bezpieczeństwa K6S3 - System telewizji dozorowej w terenie

PunktacjaFunkcje lub cechy
10 pktCały teren obiektu objęty jest systemem telewizji dozorowej.
7 pktBudynek jest objęty systemem telewizji dozorowej.
2 pktCzęść obiektu objęta jest systemem telewizji dozorowej.
1 pktCzynne wejście do budynku jest monitorowane systemem telewizji dozorowej.

Środek bezpieczeństwa K6S4 - oświetlenie

PunktacjaFunkcje lub cechy
3 pktOświetlenie co najmniej 50% obszaru obiektu w sposób utrudniający skrytą penetracją obiektu przez potencjalnych intruzów jak również zapewnienie widoczności chronionego obszaru w czasie dozorowania (patrolowania) obiektu i zapewnienie czytelnego obrazu z kamer telewizji dozorowej w porze nocnej.
1 pktOświetlenie nie mniej niż 25% obszaru obiektu.

Środek bezpieczeństwa K6S5 - elektroniczny system wykrywania intruza przy ogrodzeniu

PunktacjaFunkcje lub cechy
8 pktZabezpieczenie obiektu przed wtargnięciem intruza przez ogrodzenie i przekazanie sygnału personelowi ochrony o naruszeniu chronionej strefy. W skład systemu wchodzą czujniki ruchu i kamery telewizji dozorowej.
3 pktZabezpieczenie obiektu przed wtargnięciem intruza przez ogrodzenie.

KATEGORIA K7 - Personel bezpieczeństwa

PunktacjaFunkcje lub cechy
10 pktSłużba ochrony lub służba dyżurna wykonująca zadania ochrony obiektu w systemie ciągłym i całodobowym, ochrona jest realizowana na całym terenie obiektu przez: posterunki, patrole i obchody.
5 pktWyznaczony funkcjonariusz lub pracownik Straży Granicznej, wykonujący zadania ochrony obszaru, budynku lub pomieszczenia w systemie ciągłym przez całą dobę i współdziałający z innymi służbami
1 pktPracownicy spoza Straży Granicznej lub z innych jednostek organizacyjnych (np. Policja, Biuro Ochrony Rządu, wojsko)

2. WYMAGANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO POZIOMU ZAGROŻEŃ.

Dobierając środki bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych, w zależności od wskazanego poziomu zagrożeń, należy osiągnąć następującą ilość punktów dla odpowiednich klauzuli tajności:

PRZY WYSOKIM POZIOMIE ZAGROŻEŃPRZY ŚREDNIM POZIOMIE ZAGROŻEŃPRZY NISKIM POZIOMIE ZAGROŻEŃ
Dla ściśle tajnychpowyżej 170 pktpowyżej 130 pktpowyżej 110 pkt
Dla tajnychpowyżej 160 pktpowyżej 120 pktpowyżej 100 pkt
Dla poufnychpowyżej 130 pktpowyżej 90 pktpowyżej 50 pkt
Dla zastrzeżonychpowyżej 50 pktpowyżej 25 pktpowyżej 10 pkt

3. PUNKTACJA ZASTOSOWANYCH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO.

Dobierając środki bezpieczeństwa fizycznego do wskazanego poziomu zagrożeń należy wykonać obliczenia według poniższej tabeli:

ŚRODEK BEZPIECZEŃSTWAPUNKTY
KATEGORIA K1
KATEGORIA K2K2S1 + K2S2 + K2S3
KATEGORIAK 3
KATEGORIA K4K4S1 + K4S2 + K4S3
KATEGORIA K5K5S1 + K5S2
KATEGORIA K6K6S1 + K6S2 + K6S3 +K6S4 +K6S5
KATEGORIA K7
SUMA WSZYSTKICH PUNKTÓW