Zm.: zarządzenie w sprawie szczególnych zasad wykonywania obowiązków służbowych przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę w placówkach zagranicznych oraz organizacji i funkcjonowania w placówkach zagranicznych ataszatów obrony.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2005.24.218

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAW ZAGRANICZNYCH I OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 grudnia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnych zasad wykonywania obowiązków służbowych przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę w placówkach zagranicznych oraz organizacji i funkcjonowania w placówkach zagranicznych ataszatów obrony

Biuro Ataszatów Wojskowych

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§  1.
W zarządzeniu Ministrów Spraw Zagranicznych i Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie szczególnych zasad wykonywania obowiązków służbowych przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę w placówkach zagranicznych oraz organizacji i funkcjonowania w placówkach zagranicznych ataszatów obrony (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. Nr 3, poz. 28 oraz Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 57) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 14 uchyla się ust. 2;
2)
w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Attaché obrony w zakresie prowadzonej przez niego działalności reprezentacyjno-protokolarnej korzysta nieodpłatnie z pomieszczeń reprezentacyjnych i wyposażenia recepcyjnego placówki zagranicznej, jeśli nie koliduje to z inną działalnością reprezentacyjno-protokolarną tej placówki.";

3)
§ 17-20 otrzymują brzmienie:

"§ 17. 1. Wydatki na utrzymanie ataszatu obrony pokrywane są z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

2. Placówka zagraniczna udziela pomocy w obsłudze administracyjno-finansowej i gospodarczej ataszatu obrony.

§ 18. Attaché obrony udającemu się do kraju dodatkowej akredytacji, placówka zagraniczna w tym kraju udziela pomocy w zakresie zakwaterowania i udostępnia samochód służbowy na podstawie odrębnych przepisów regulujących zasady prowadzenia gospodarki samochodowej w placówkach zagranicznych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych.

§ 19. 1. Kierownik placówki zagranicznej, w ramach posiadanych zasobów, udostępnia attaché obrony i personelowi ataszatu obrony pomieszczenia służbowe oraz mieszkania odpowiadające charakterowi pełnionych funkcji i randze stanowisk, a także miejsce garażowe lub parkingowe dla samochodu służbowego, po kosztach rzeczywistych. Jeżeli koszty rzeczywiste nie są ewidentne ustala się je proporcjonalnie do udziału kosztów ataszatu obrony w ogólnych kosztach placówki zagranicznej.

2. Kierownik placówki zagranicznej, na wniosek attaché obrony, użycza personelowi ataszatu obrony samochód służbowy, meble oraz inny sprzęt i wyposażenie biurowe niezbędne do funkcjonowania ataszatu, a także wyposażenie mieszkań.

§ 20. Koszty ponoszone przez placówkę zagraniczną, związane z funkcjonowaniem ataszatu obrony, w szczególności koszty, o których mowa w § 17-19, refundowane są przez Biuro Ataszatów Wojskowych.".

§  2.
Przepisy § 19, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, stosuje się także do pomieszczeń służbowych i mieszkań oraz przedmiotów (samochodów, wyposażenia biur i mieszkań), będących w użytkowaniu attaché obrony i personelu ataszatu obrony w dniu wejścia w życie zarządzenia.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.