Zm.: zarządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2004.15.28

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 października 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2004
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 17 września 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych

Na podstawie art. 68 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych (Dz. Urz. NBP Nr 3, poz. 7) § 21 otrzymuje brzmienie:

"§ 21. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r., z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 4 i 7, § 3 oraz § 11 i 12, które wchodzą w życie z dniem 7 lutego 2005 r.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.