Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2013.31

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek wglądu do danych Systemu Informacyjnego Schengen

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 22 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek wglądu do danych Systemu Informacyjnego Schengen (Dz. Urz. KGSG poz. 30) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 3 po pkt 13 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

"14) flaga - znacznik, o którym mowa w art. 24 ust. 1 decyzji w sprawie SIS II.";

2) w § 2 w pkt 3 w lit. c zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

"po sporządzeniu dokumentacji procesowej oraz otrzymaniu z Biura SIRENE informacji uzupełniających dotyczących osoby poszukiwanej do tymczasowego aresztowania, powiadamia o zatrzymaniu osoby poszukiwanej:";

3) w § 3 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) wykonuje czynności, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. b-c.";

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. W przypadku konieczności podjęcia decyzji w skomplikowanych stanach faktycznych i prawnych, o których mowa w § 5 lub § 6, służba dyżurna przeprowadza konsultacje z dyżurnym biura SIRENE, dyrektorem Zarządu do Spraw Cudzoziemców, dyżurnym MSZ lub pracownikiem Urzędu do Spraw Cudzoziemców.";

5) w § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) służba dyżurna wykonuje czynności, o których mowa w § 8 pkt 3.";

6) w § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) służba dyżurna wykonuje czynności, o których mowa w § 10 pkt 3.";

7) w § 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) służba dyżurna wykonuje czynności, o których mowa w § 14 pkt 3.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.