Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2013.44

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 6 czerwca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 609 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów (Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 100 i z 2010 r. Nr 12, poz. 69) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przebieg odprawy oraz informacje związane z organizacją służby, w tym treść przekazanych zadań doraźnych i sposób ich realizacji, dokumentuje się bezpośrednio w policyjnych systemach informatycznych lub w innej formie elektronicznej z zachowaniem czytelności i kompletności informacji. W przypadku braku takiej możliwości, informacje dotyczące przebiegu odprawy do służby dokumentuje się w książce odpraw lub protokole z odprawy.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529.