Zm.: zarządzenie w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz... - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2010.18.20

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/2010
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki

Na podstawie art. 68 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 19/2007 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 28 i z 2008 r. Nr 10, poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Na banknoty wycofane z obiegu, na podstawie odrębnych przepisów, nakłada się opaskę bez nadruków, o szerokości od 25 mm do 40 mm, na której zamieszcza się odręcznie, niebieskim tuszem lub atramentem, informacje określające liczbę banknotów, ich wartość nominalną oraz łączną wartość banknotów w paczce.";

2)
w § 23:
a)
w ust. 2:

– w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) 100 monet wycofanych z obiegu, na podstawie odrębnych przepisów, luzem lub wielokrotność tej liczby, tej samej wartości nominalnej i tego samego stopu;",

– w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) wycofane z obiegu, na podstawie odrębnych przepisów, zakłada się przywieszkę bez nadruku, pod warunkiem zamieszczenia na niej informacji określających liczbę monet, ich wartość nominalną, łączną wartość monet w woreczku oraz litery "W".",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dopuszcza się możliwość nieprzeszywania i nieplombowania woreczka jednostkowego, zawierającego monety przeznaczone na potrzeby własne jednostki organizacyjnej banku.";

3)
w § 25 w ust. 3 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) wycofane z obiegu, na podstawie odrębnych przepisów, zakłada się przywieszkę bez nadruku, pod warunkiem zamieszczenia na niej informacji określających liczbę monet, ich wartość nominalną, łączną wartość monet w worku oraz litery "W".".

§  2.
Do dnia 14 stycznia 2011 r. jednostki organizacyjne banków powinny odprowadzić do oddziałów okręgowych NBP znaki pieniężne wycofane z obiegu, na podstawie odrębnych przepisów, stosując do pakowania i oznaczania opakowań znaków pieniężnych dotychczasowe przepisy.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 226, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228.