Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2007.12.103

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 106
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 15 listopada 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia nr 50 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej, zmienionego zarządzeniami nr 61 z dnia 1 czerwca 2007 r. oraz nr 89 z dnia 21 września 2007 r. § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4 1. W skład Zarządu wchodzą:

1) Kierownictwo;

2) Zespół Stanowisk Samodzielnych;

3) I Wydział w Warszawie;

4) II Wydział w Warszawie;

5) I Wydział Zabezpieczenia w Warszawie;

6) II Wydział Zabezpieczenia w Gdańsku;

7) III Wydział Zabezpieczenia w Nowym Sączu;

8) IV Wydział Zabezpieczenia w Kętrzynie;

9) V Wydział Zabezpieczenia w Białymstoku;

10) VI Wydział Zabezpieczenia w Przemyślu;

11) VII Wydział Zabezpieczenia w Raciborzu;

12) VIII Wydział Zabezpieczenia w Kłodzku;

13) IX Wydział Zabezpieczenia w Lubaniu;

14) X Wydział Zabezpieczenia w Szczecinie;

15) III Wydział w Warszawie;

16) IV Wydział w Krośnie Odrzańskim;

17) V Wydział w Gdańsku;

18) VI Wydział w Chełmie;

19) VII Wydział w Nowym Sączu;

20) VIII Wydział w Warszawie;

21) I Wydział Odwodowy w Warszawie;

22) II Wydział Odwodowy w Sanoku;

23) III Wydział Odwodowy w Augustowie.

2. Komórki wewnętrzne wymienione w ust. 1 pkt 6-14, 16-19 i 22-23, pozostają na zaopatrzeniu właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.