Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2012.73

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 39 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 51 i 70) w załączniku do zarządzenia w § 24 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) prowadzenie ewidencji dodatkowego zatrudnienia urzędników państwowych oraz członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w WUG, a także podejmowania zajęć zarobkowych przez zatrudnionych w WUG pracowników służby cywilnej zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej oraz zatrudnionych w WUG urzędników służby cywilnej;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 r.