Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2012.70

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 3 kwietnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 39 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 51) w załączniku do zarządzenia w § 24 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20) obsługa kancelaryjno-biurowa Dyrektora Generalnego, Biura Budżetowo-Finansowego, Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością w WUG;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 kwietnia 2012 r.