Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2012.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 17 lipca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia Nr 7 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 21:
a) pkt 26 otrzymuje brzmienie:

"26) projektowania systemu nadzoru pedagogicznego, w tym ustalania szczegółowych zasad jego sprawowania oraz ich upowszechnianie;",

b) po pkt 26 dodaje się pkt 26a - 26d w brzmieniu:

"26a) nadzorowania i koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju oraz nadzorowania działalności kuratorów oświaty w tym zakresie, w szczególności poprzez:

a) przygotowywanie, we współpracy z właściwymi departamentami, podstawowych kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, w szczególności zadań dotyczących nadzoru pedagogicznego,

b) koordynowanie spraw dotyczących opracowywania projektów arkuszy do przeprowadzania przez kuratorów oświaty kontroli w zakresie zgodności działalności szkół i placówek z przepisami prawa,

c) opiniowanie projektu planu kontroli zewnętrznych prowadzonych przez Ministerstwo w części dotyczącej kuratorów oświaty,

d) opracowywanie, we współpracy z właściwymi departamentami, wyników kontroli sprawności i efektywności nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty oraz przestrzegania przepisów obowiązujących w tym zakresie oraz ich analizę,

e) przedstawianie wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru,

f) akceptowanie celowości przygotowywania projektów pism kierowanych do kuratorów oświaty, z wyłączeniem pism w sprawach indywidualnych,

g) organizowanie, we współpracy z właściwymi departamentami, narad, szkoleń i konferencji dla kuratorów oświaty oraz innych pracowników kuratoriów oświaty;

26b) kontroli, we współpracy z właściwymi departamentami, sprawności i efektywności nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty;

26c) ustalania organizacji nadzoru pedagogicznego nad szkołami, zespołami szkół i szkolnymi punktami konsultacyjnymi przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej;

26d) kontroli sprawności i efektywności nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, w stosunku do dyrektorów szkół i kierowników szkolnych punktów konsultacyjnych;",

c) pkt 27 i 28 otrzymują brzmienie:

"27) organizacji kuratoriów oświaty;

28) współpracy z wojewodami w wyłanianiu w drodze konkursów kandydatów na stanowiska kuratorów oświaty, a także powoływaniem na te stanowiska i odwoływaniem z nich;";

2) w § 22 pkt 34 otrzymuje brzmienie:

"34) współpracy z Departamentem Kształcenia Ogólnego i Wychowania w zakresie nadzorowania i koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju oraz nadzorowania działalności kuratorów oświaty w zakresie właściwości departamentu, w szczególności poprzez:

a) przygotowywanie propozycji podstawowych kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, w szczególności zadań dotyczących nadzoru pedagogicznego,

b) opracowywanie projektów arkuszy do przeprowadzania przez kuratorów oświaty kontroli w zakresie zgodności działalności szkół i placówek z przepisami prawa,

c) opracowywanie i analiza wyników kontroli sprawności i efektywności nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty oraz przestrzegania przepisów obowiązujących w tym zakresie,

d) przedstawianie do akceptacji Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania projektów pism kierowanych do kuratorów oświaty, z wyłączeniem pism w sprawach indywidualnych,

e) uzgadnianie z Departamentem Kształcenia Ogólnego i Wychowania organizacji narad, szkoleń i konferencji dla kuratorów oświaty oraz innych pracowników kuratoriów oświaty;";

3) w § 24:
a) pkt 15-17 otrzymują brzmienie:

"15) współpracy z Departamentem Kształcenia Ogólnego i Wychowania w zakresie nadzorowania i koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju oraz nadzorowania działalności kuratorów oświaty w zakresie właściwości departamentu, w szczególności poprzez:

a) przygotowywanie propozycji podstawowych kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, w szczególności zadań dotyczących nadzoru pedagogicznego,

b) opracowywanie projektów arkuszy do przeprowadzania przez kuratorów oświaty kontroli w zakresie zgodności działalności szkół i placówek z przepisami prawa,

c) opracowywanie i analiza wyników kontroli sprawności i efektywności nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty oraz przestrzegania przepisów obowiązujących w tym zakresie,

d) przedstawianie do akceptacji Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania projektów pism kierowanych do kuratorów oświaty, z wyłączeniem pism w sprawach indywidualnych,

e) uzgadnianie z Departamentem Kształcenia Ogólnego i Wychowania organizacji narad, szkoleń i konferencji dla kuratorów oświaty oraz innych pracowników kuratoriów oświaty;

16) sprawowania nadzoru pedagogicznego nad placówkami, o których mowa w art. 5 ust. 3b pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

17) nadzoru pedagogicznego nad Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;"

b) uchyla się pkt 18, 19, 32 i 33,
c) pkt 35 otrzymuje brzmienie:

"35) realizacji programów międzynarodowych w zakresie doskonalenia nauczycieli, w tym współpracy z instytucjami zagranicznymi oraz z ambasadami w zakresie doskonalenia nauczycieli, a także udziału w realizacji ogólnopolskich programów doskonalenia nauczycieli języków obcych;";

4) w § 25 pkt 30 otrzymuje brzmienie:

"30) współpracy z Departamentem Kształcenia Ogólnego i Wychowania w zakresie nadzorowania i koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju oraz nadzorowania działalności kuratorów oświaty w zakresie właściwości departamentu, w szczególności poprzez:

a) przygotowywanie propozycji podstawowych kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, w szczególności zadań dotyczących nadzoru pedagogicznego,

b) opracowywanie projektów arkuszy do przeprowadzania przez kuratorów oświaty kontroli w zakresie zgodności działalności szkół i placówek z przepisami prawa,

c) opracowywanie i analiza wyników kontroli sprawności i efektywności nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty oraz przestrzegania przepisów obowiązujących w tym zakresie,

d) przedstawianie do akceptacji Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania projektów pism kierowanych do kuratorów oświaty, z wyłączeniem pism w sprawach indywidualnych,

e) uzgadnianie z Departamentem Kształcenia Ogólnego i Wychowania organizacji narad, szkoleń i konferencji dla kuratorów oświaty oraz innych pracowników;";

5) w § 27 pkt 26 otrzymuje brzmienie:

"26) współpracy z Departamentem Kształcenia Ogólnego i Wychowania w zakresie nadzorowania działalności kuratorów oświaty;";

6) w § 28 pkt 26 otrzymuje brzmienie:

"26) współpracy z Departamentem Kształcenia Ogólnego i Wychowania w zakresie nadzorowania i koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju oraz nadzorowania działalności kuratorów oświaty w zakresie właściwości departamentu, w szczególności poprzez:

a) przygotowywanie propozycji podstawowych kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, w szczególności zadań dotyczących nadzoru pedagogicznego,

b) opracowywanie projektów arkuszy do przeprowadzania przez kuratorów oświaty kontroli w zakresie zgodności działalności szkół i placówek z przepisami prawa,

c) opracowywanie i analiza wyników kontroli sprawności i efektywności nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty oraz przestrzegania przepisów obowiązujących w tym zakresie,

d) przedstawianie do akceptacji Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania projektów pism kierowanych do kuratorów oświaty, z wyłączeniem pism w sprawach indywidualnych,

e) uzgadnianie z Departamentem Kształcenia Ogólnego i Wychowania organizacji narad, szkoleń i konferencji dla kuratorów oświaty oraz innych pracowników kuratoriów oświaty;".

§  2. Dyrektorzy departamentów i biur oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej, niezwłocznie dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne do przepisów regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).