Dziennik resortowy

Dz.Urz.MEN.2007.1.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 października 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 2 października 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia nr 17 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 18 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) działań w zakresie strategii programowej w obszarze wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego;";

2) w § 20 pkt 33 otrzymuje brzmienie:

"33) działań w zakresie strategii programowej w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.