Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2004.2.8

Akt utracił moc
Wersja od: 25 lutego 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 3
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 24 lutego 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:
§  1.
W regulaminie organizacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego (Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 77, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6

W skład Głównego Urzędu Statystycznego wchodzą:

1) Sekretariat Prezesa (SP),

2) Departament Koordynacji i Organizacji Badań (OB),

3) Departament Analiz i Statystyki Regionalnej (ASR),

4) Departament Udostępniania Informacji (DUI),

5) Departament Rachunków Narodowych i Finansów (RN),

6) Departament Statystyki Przedsiębiorstw i Rejestrów (SPR),

7) Departament Statystyki Społecznej (DSS),

8) Departament Statystyki Gospodarczej (DSG),

9) Departament Statystyki Usług (DSU),

10) Departament Statystyki Rolnictwa i Środowiska (ROŚ),

11) Departament Finansowania i Kadr (DFK),

12) Departament Administracyjno-Księgowy (DAK),

zwane dalej "departamentami".";

2)
w § 10:
a)
w ust. 1 skreśla się wyrazy "obsługa prasowa",
b)
w ust. 2:

– pkt 35 otrzymuje brzmienie:

"35) koordynacja, nadzór i kontrola przestrzegania zasad ochrony fizycznej i zabezpieczenia danych statystycznych,",

– skreśla się pkt 40,

c)
w ust. 3 skreśla się pkt 8;
3)
w § 11 w ust. 2 w pkt 18 na końcu dodaje się wyrazy "i współpraca z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w tym zakresie,";
4)
§ 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12

Departament Analiz i Statystyki Regionalnej (ASR)

1. Zadaniem Departamentu Analiz i Statystyki Regionalnej jest prowadzenie prac analitycznych, przygotowywanie zbiorczych informacji i analiz, opracowań i publikacji, charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą w skali kraju i w układach regionalnych oraz analiz i publikacji z zakresu statystyki międzynarodowej.

2. W szczególności do zadań Departamentu należy:

1) przygotowywanie analiz i informacji bieżących o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju,

2) przygotowywanie: Rocznika Statystycznego RP, Małego Rocznika Statystycznego Polski, Rocznika Statystycznego Województw, Rocznika Statystyki Międzynarodowej,

3) opracowywanie zbiorczych analiz makroekonomicznych średnio- i długookresowych,

4) przygotowywanie opracowań i publikacji bieżących o charakterze zbiorczym,

5) udział w przygotowaniu raportów krajowych oraz raportów organizacji międzynarodowych o polskiej gospodarce i koordynacja prac w tym zakresie,

6) koordynacja prac w zakresie zbiorczych wskaźników wymaganych przepisami Unii Europejskiej,

7) opracowywanie analiz, publikacji i informacji z zakresu porównań międzynarodowych,

8) prowadzenie prac nad rozwojem systemu regionalnej informacji statystycznej z uwzględnieniem nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych,

9) prowadzenie prac nad dostosowaniem statystyki regionalnej do wymogów Unii Europejskiej,

10) opracowywanie analiz, informacji i publikacji o charakterze zbiorczym w układach regionalnych,

11) koordynacja prac jednostek statystyki w dziedzinie badań regionalnych oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za projektowanie i realizację polityki regionalnej państwa,

12) prowadzenie prac zapewniających spójność metodologiczną rozwiązań publikacyjnych (metodologia, definicje podstawowych kategorii, klasyfikacje itp.),

13) koordynowanie prac nad opracowywaniem metodyki badań oraz informacji dotyczących wskaźników społeczeństwa informacyjnego w oparciu o międzynarodowe zalecenia metodologiczne,

14) opracowywanie analiz i publikacji zbiorczych w zakresie cen.

3. W skład Departamentu wchodzą:

1) Wydział Analiz Makroekonomicznych,

2) Wydział Informacji Bieżących,

3) Wydział Publikacji Zbiorczych,

4) Wydział Statystyki Regionalnej,

5) Wydział Statystyki Międzynarodowej,

6) Samodzielne stanowisko pracy do spraw wskaźników społeczeństwa informacyjnego,

7) Samodzielne stanowisko pracy do spraw analiz i opracowań zbiorczych cen.

4. Dyrektor Departamentu zapewnia merytoryczną koordynację prac w zakresie rozwoju statystyki regionalnej.";

5)
po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

"§ 12a

Departament Udostępniania Informacji (DUI)

1. Zadaniem Departamentu Udostępniania Informacji jest analizowanie zapotrzebowania na wynikowe informacje statystyczne oraz projektowanie sposobów jego zaspokajania, w tym standardów udostępniania informacji, rozpowszechnianie i udostępnianie informacji statystycznych, w tym obsługa informacyjna organizacji międzynarodowych, obsługa prasowa, prowadzenie prac na rzecz poufności i ochrony tajemnicy statystycznej oraz działań zapewniających wykorzystanie nowoczesnych metod dostępu do informacji statystycznej, w tym publicznych baz danych.

2. W szczególności do zadań Departamentu należy:

1) ustalanie zapotrzebowania na wynikowe informacje statystyczne oraz sposobów jego zaspokajania,

2) rozpowszechnianie informacji o zasobach informacyjnych statystyki publicznej,

3) przygotowywanie koncepcji oraz prowadzenie prac wdrożeniowych i koordynacja udostępniania informacji statystycznych z wykorzystaniem nowoczesnych środków techniki, w tym elektronicznych, w szczególności poprzez Internet,

4) projektowanie i prowadzenie baz i banków danych i organizowanie dostępu do baz publicznych,

5) przygotowywanie projektów zbiorczych planów wydawniczych GUS i urzędów statystycznych oraz koordynacja i kontrola ich wykonania,

6) projektowanie jednolitych grup i serii wydawniczych,

7) promocja wydawnictw i zasobów informacyjnych statystyki publicznej,

8) obsługa informacyjna organizacji międzynarodowych, w tym instytucji Unii Europejskiej,

9) organizowanie wykorzystywania baz danych i banków danych EUROSTAT-u, OECD, Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i innych organizacji międzynarodowych,

10) prowadzenie prac w zakresie zapewnienia poufności i ochrony tajemnicy statystycznej,

11) opracowywanie zawartości merytorycznej i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej oraz informatów w części dotyczącej GUS,

12) bieżąca obsługa informacyjna, w tym prowadzenie Centralnego Informatorium Statystycznego,

13) obsługa informacyjna prasy, radia i telewizji oraz organizowanie kontaktów dziennikarzy ze specjalistami z GUS,

14) koordynacja prac w zakresie przyjmowania zamówień i zleceń na opracowania i analizy w trybie art. 21 ustawy o statystyce publicznej.

3. W skład Departamentu wchodzą:

1) Wydział Rozwoju Systemu Udostępniania i Rozpowszechniania Informacji,

2) Wydział Obsługi Informacyjnej Organizacji Międzynarodowych,

3) Wydział Bieżącej Obsługi Informacyjnej,

4) Wydział Udostępniania Elektronicznego,

5) Wydział Koordynacji Wydawnictw,

6) Wydział Obsługi Prasowej.";

6)
w § 13 w ust. 2 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) prowadzenie prac metodologicznych i przygotowywanie danych związanych z realizowaniem programu transmisji ESA'95 w zakresie środków trwałych i nakładów inwestycyjnych w obszarze rachunków narodowych z uwzględnieniem porównań międzynarodowych.";

7)
w § 19:
a)
w ust. 2 po pkt 15 dodaje się pkt 15a i 15b w brzmieniu:

"15a) prowadzenie ewidencji zasobu majątkowego Skarbu Państwa w dyspozycji jednostek służb statystyki publicznej,

15b) przygotowywanie zbiorczych resortowych planów rzeczowych działalności inwestycyjnej i remontowo-budowlanej,",

b)
w ust. 4 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) Wydział Zasobów i Inwestycji,";

8)
skreśla się § 20;
9)
w § 27 w ust. 2-4 wyrazy "Departament Analiz i Udostępniania Informacji" zastępuje się wyrazami "Departament Udostępniania Informacji".
§  2.
Z dniem wejścia w życie zarządzenia likwidacji ulegają:
1)
Departament Analiz i Udostępniania Informacji,
2)
Departament Infrastruktury Technicznej.
§  3.
Dyrektor Generalny Urzędu:
1)
zatwierdzi regulamin wewnętrzny Departamentu Analiz i Statystyki Regionalnej oraz regulamin wewnętrzny Departamentu Udostępniania Informacji,
2)
dokona zmian wynikających z zarządzenia w regulaminie wewnętrznym Sekretariatu Prezesa, Departamentu Koordynacji i Organizacji Badań, Departamentu Rachunków Narodowych i Finansów oraz Departamentu Finansowania i Kadr,
3)
dokona wymaganych przepisami ustawy o służbie cywilnej i Kodeksu pracy czynności wobec pracowników Głównego Urzędu Statystycznego związanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi zarządzeniem.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2004 r.

________

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2002 r. Nr 2, poz. 8, Nr 8, poz. 47, Nr 12, poz. 83 i Nr 13, poz. 93, z 2003 r. Nr 10, poz. 49 i Nr 11, poz. 55 i 56 oraz z 2004 r. Nr 1, poz. 1.