Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Kadr i Szkolenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Kadr i Szkolenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2010.1.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/10
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 18 stycznia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Kadr i Szkolenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 7/07 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Kadr i Szkolenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA Nr 2, poz. 30) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przeprowadzanie badań psychologicznych i poligraficznych kandydatów do służby lub pracy oraz funkcjonariuszy i pracowników CBA, prowadzenie psychoprofilaktyki, udzielanie pomocy psychologicznej funkcjonariuszom i pracownikom CBA;";

2)
w § 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Samodzielny Zespół ds. Badań Psychologicznych - przeprowadzanie badań, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716 i Nr 157, poz. 1241.