Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2008.1.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 24 stycznia 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia Nr 66 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) świadczenie usług serwisu teleinformatycznego (w tym serwisu sprzętu) na rzecz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie poprawnego funkcjonowania środków łączności, informatyki, obserwacji technicznej i zasilania awaryjnego będącego na ewidencji Biura oraz utrzymywania ich w pełnej sprawności technicznej,",

b)
po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) realizowanie zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej w sprzęt łączności, informatyki i obserwacji technicznej oraz zasilania awaryjnego, a także w materiały eksploatacyjne do tego sprzętu,";

2)
w § 2 w pkt 1:
a)
lit. d. otrzymuje brzmienie:

"d) przygotowywanie i przekazywanie do Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej w obowiązujących terminach, planów rzeczowo-finansowych, projektu budżetu zadaniowego, projektów planów centralnych i decentralnych wydatków budżetowych w zakresie sprzętu, materiałów i usług łączności, informatyki, obserwacji technicznej oraz zasilania awaryjnego,",

b)
lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) opracowywanie dokumentów dla Zespołu ds. Zamówień Publicznych Komendy Głównej Straży Granicznej niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w tym dotyczących wymagań technicznych w zakresie sprzętu, materiałów i usług łączności, informatyki, obserwacji technicznej oraz zasilania awaryjnego,",

c)
lit. i otrzymuje brzmienie:

"i) prowadzenie ewidencji mienia łączności, informatyki, obserwacji technicznej i zasilania awaryjnego, będącego w zarządzie Komendy Głównej Straży Granicznej, ze szczególnym uwzględnieniem rzeczowych składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych Komendy Głównej Straży Granicznej,",

d)
lit. n otrzymuje brzmienie:

"n) sprawowanie administracji systemów i sieci teleinformatycznych, obserwacji technicznej i zasilania awaryjnego oraz nadzoru nad ich stanem technicznym i eksploatacją, a w szczególności:

- sprawowanie pełnej obsługi użytkownika końcowego, realizacja procesu podłączania do sieci teleinformatycznej, nadawanie, ograniczanie, wyłączanie uprawnień w zakresie dostępu do zasobów sieci i usług infrastruktury teleinformatycznej Straży Granicznej,

- administrowanie siecią LAN w Komendzie Głównej Straży Granicznej, zestawianie połączeń, modernizowanie i serwisowanie sieci kampusowej w Komendzie Głównej Straży Granicznej,

- zapewnienie utrzymania, administracji i obsługi systemów monitoringu i zarządzania siecią infrastruktury teleinformatycznej Straży Granicznej oraz systemami wspomagania obsługi teleinformatycznej użytkowników sieci,";

3)
w § 5:
a)
uchyla się pkt 4 i 5,
b)
pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6) kierowanie merytorycznych przedstawicieli Biura do przejęcia lub odbioru zakupów sprzętu i materiałów w zakresie łączności, informatyki, obserwacji technicznej i zasilania awaryjnego nabywanych na potrzeby Komendy Głównej Straży Granicznej;

7) nadzór nad realizacją postanowień zawartych w umowach dotyczących zakupów sprzętu, materiałów i usług w zakresie systemów łączności, informatyki, obserwacji technicznej i zasilania awaryjnego realizowanych, na potrzeby komendy Głównej Straży Granicznej, zgodnie z właściwością Biura;",

c)
w pkt 8 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) przygotowanie projektów planów wydatków budżetowych i zamówień publicznych w zakresie sprzętu, materiałów i usług łączności, informatyki, obserwacji technicznej i zasilania awaryjnego, realizowanych zgodnie z właściwością Biura oraz przekazywanie ich do Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej,";

4)
w § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) składanie wniosków do Zespołu ds. Zamówień Publicznych Komendy Głównej Straży Granicznej o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokonywania zakupów rzeczowych aktywów trwałych łączności, informatyki, obserwacji technicznej i zasilania awaryjnego;".

§  2.
Przepisy zarządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.