Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2012.105

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 30 listopada 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 8 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 64, 71, 74, 94 i 99) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 3 do zarządzenia w § 14 uchyla się pkt 4;
2) w załączniku nr 6 do zarządzenia w § 9 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) analizowanie przyczyn zgonów naturalnych zaistniałych w ruchu zakładu górniczego.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.