Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2012.94

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 26 października 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 8 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 64, 71 i 74) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) załącznik nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) w załączniku nr 8 do zarządzenia w § 7 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetu Wyższego Urzędu Górniczego na kontach syntetycznych i analitycznych, w odniesieniu do wszystkich operacji gospodarczych poszczególnych jednostek, zgodnie z zarządzeniem nr 31 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 82);".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 r. z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU GÓRNICTWA

§  1. Regulamin organizacyjny Departamentu Górnictwa, zwanego dalej "Departamentem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Departamentu.
§  2.
1. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Departamentu:
1) Dyrektor Departamentu (symbol D);
2) Zastępcy Dyrektora Departamentu:
a) do spraw Górnictwa Podziemnego (symbol VDP),
b) do spraw Górnictwa Odkrywkowego i Otworowego (symbol VDO);
3) Zespół do spraw Przewietrzania, Klimatyzacji, Pożarów i Ratownictwa (symbol Z I);
4) Zespół do spraw Zagrożenia Metanowego, Wodnego oraz Wyrzutami Gazów i Skał (symbol Z II);
5) Zespół do spraw Likwidacji Zakładów Górniczych, Robót Strzałowych i Zagrożenia Wybuchem Pyłu Węglowego (symbol Z III);
6) Zespół do spraw Zawałów, Obudowy i Kierowania Stropem oraz Wierceń w Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny Inne niż Węglowodory (symbol Z IV);
7) Zespół do spraw Czynników Szkodliwych dla Zdrowia (symbol Z V);
8) Zespół do spraw Zagrożenia Sejsmicznego i Tąpaniami (symbol Z VI);
9) Zespół do spraw Górnictwa Odkrywkowego (symbol Z VII);
10) Zespół do spraw Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa (symbol Z VIII);
11) stanowiska do spraw obsługi sekretariatu (symbol SEK).
2. Schemat organizacyjny Departamentu stanowi załącznik do regulaminu organizacyjnego Departamentu.
§  3.
1. Dyrektor Departamentu kieruje Departamentem przy pomocy Zastępców Dyrektora Departamentu.
2. Dyrektorowi Departamentu podlegają bezpośrednio:
1) Zastępcy Dyrektora Departamentu;
2) stanowiska do spraw obsługi sekretariatu.
3. Dyrektor Departamentu jest zastępowany przez wyznaczonego przez niego Zastępcę Dyrektora Departamentu; informacja o tym ustaleniu jest przekazywana pisemnie Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, Wiceprezesom Wyższego Urzędu Górniczego oraz Dyrektorowi Generalnemu Wyższego Urzędu Górniczego.
4. Zastępcy Dyrektora Departamentu:
1) do spraw Górnictwa Podziemnego podlegają bezpośrednio zespoły wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3-7;
2) do spraw Górnictwa Odkrywkowego i Otworowego podlegają bezpośrednio zespoły wymienione w § 2 ust. 1 pkt 8-10.
5. Zastępca Dyrektora Departamentu do spraw Górnictwa Odkrywkowego i Otworowego nadzoruje merytorycznie zespół wymieniony w § 2 ust. 1 pkt 5, w zakresie górnictwa odkrywkowego i otworowego.
§  4.
1. Zastępca Dyrektora Departamentu jest odpowiedzialny za całokształt spraw podległych mu bezpośrednio zespołów, w tym za sprawną organizację i dyscyplinę pracy.
2. Do obowiązków i uprawnień Zastępcy Dyrektora Departamentu należą w szczególności:
1) organizowanie pracy podległych mu bezpośrednio zespołów stosownie do wykonywanych zadań;
2) nadzorowanie stosowania nowoczesnych form, metod i technik pracy w podległych mu bezpośrednio zespołach, w tym zarządzania jakością;
3) nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków przez pracowników podległych mu bezpośrednio zespołów, przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz ochrony danych osobowych;
4) udzielanie lub udostępnianie informacji oraz materiałów o charakterze jawnym;
5) zastępowanie Dyrektora Departamentu w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Dyrektora Departamentu, w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Dyrektora Departamentu.
§  5.
1. Dyrektor Departamentu podpisuje:
1) dokumenty związane z zakresem zadań Departamentu;
2) dokumenty na podstawie upoważnień udzielonych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego.
2. Zastępca Dyrektora Departamentu:
1) parafuje projekty dokumentów przygotowanych w podległych mu bezpośrednio zespołach;
2) podpisuje dokumenty na podstawie upoważnień udzielonych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego.
3. Podpisywanie dokumentów przez osobę wyznaczoną przez Dyrektora Departamentu do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu w czasie nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków zarówno przez Dyrektora Departamentu, jak i przez Zastępców Dyrektora Departamentu, następuje z klauzulą "w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem "w z.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Departamentu.
§  6.
1. Dyrektor Departamentu może upoważnić pracownika Departamentu do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie dokumentów w imieniu Dyrektora Departamentu następuje z klauzulą "z upoważnienia Dyrektora", oznaczaną skrótem "z up.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Departamentu.
§  7. Do kompetencji Zespołu do spraw Przewietrzania, Klimatyzacji, Pożarów i Ratownictwa należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie sprawowania nadzoru nad merytoryczną działalnością dyrektorów okręgowych urzędów górniczych, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do:
a) rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożenia pożarowego w podziemnych zakładach górniczych,
b) rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożenia klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych,
c) przewietrzania wyrobisk górniczych w podziemnych zakładach górniczych,
d) ratownictwa górniczego w podziemnych zakładach górniczych;
2) obsługa prac oraz udział w posiedzeniach Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny;
3) rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie kwalifikacji:
a) kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego,
b) kierownika jednostki ratownictwa górniczego w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych,
c) kierownika okręgowej stacji ratownictwa górniczego w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla podziemnych zakładów górniczych;
4) obsługa Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego, kwalifikacji geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych, kwalifikacji kierownika jednostki ratownictwa górniczego oraz kwalifikacji kierownika okręgowej stacji ratownictwa górniczego;
5) zamieszczanie i aktualizowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższego Urzędu Górniczego wykazu osób, którym stwierdzono kwalifikacje kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego, kwalifikacje geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych, kwalifikacje kierownika jednostki ratownictwa górniczego albo kwalifikacje kierownika okręgowej stacji ratownictwa górniczego.
§  8. Do kompetencji Zespołu do spraw Zagrożenia Metanowego, Wodnego oraz Wyrzutami Gazów i Skał należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie sprawowania nadzoru nad merytoryczną działalnością dyrektorów okręgowych urzędów górniczych, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożeń: metanowego, wodnego oraz wyrzutami gazów i skał w podziemnych zakładach górniczych;
2) udział w posiedzeniach Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny;
3) prowadzenie ewidencji wykorzystania przyrządów kontrolno-pomiarowych zakupionych dla potrzeb Departamentu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§  9. Do kompetencji Zespołu do spraw Likwidacji Zakładów Górniczych, Robót Strzałowych i Zagrożenia Wybuchem Pyłu Węglowego należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie sprawowania nadzoru nad merytoryczną działalnością dyrektorów okręgowych urzędów górniczych, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do:
a) rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w podziemnych zakładach górniczych,
b) nabywania, przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego, w tym badań geofizycznych z użyciem środków strzałowych;
2) koordynowanie spraw związanych z technicznym aspektem likwidacji zakładów górniczych lub ich części, z wyjątkiem likwidacji górniczych wyciągów szybowych, układów i urządzeń głównego odwadniania oraz urządzeń głównego przewietrzania, a także tworzeniem i funkcjonowaniem funduszu likwidacji zakładu górniczego;
3) rozpatrywanie wniosków o dopuszczenie do stosowania w zakładach górniczych:
a) urządzeń do mechanicznego wytwarzania i ładowania materiałów wybuchowych,
b) wozów i pojazdów do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych;
4) wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem kontroli wprowadzonych do obrotu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, w zakresie spełniania przez te wyroby wymagań dotyczących oceny zgodności;
5) wykonywanie czynności związanych z nadawaniem materiałom wybuchowym przeznaczonym do użytku cywilnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego oraz prowadzeniem rejestru tych materiałów wybuchowych, w sposób określony w art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1329) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego oraz rejestru materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 262, poz. 2616).
§  10. Do kompetencji Zespołu do spraw Zawałów, Obudowy i Kierowania Stropem oraz Wierceń w Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny Inne niż Węglowodory należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie sprawowania nadzoru nad merytoryczną działalnością dyrektorów okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do:
a) rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożenia zawałowego w podziemnych zakładach górniczych,
b) prowadzenia robót górniczych, dotyczących obudowy i kierowania stropem, w podziemnych zakładach górniczych,
c) stosowania w podziemnych zakładach górniczych materiałów chemicznych i wyrobów z tworzyw sztucznych,
d) prowadzenia robót wiertniczych w podziemnych zakładach górniczych,
e) prowadzenia robót górniczych, geologicznych i wiertniczych w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi kopaliny inne niż węglowodory;
2) udział w posiedzeniach Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny;
3) współpraca z Punktem Kontaktowym do spraw Produktów w Ministerstwie Gospodarki.
§  11. Do kompetencji Zespołu do spraw Czynników Szkodliwych dla Zdrowia należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie sprawowania nadzoru nad merytoryczną działalnością dyrektorów okręgowych urzędów górniczych, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do zwalczania czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w ruchu zakładów górniczych, w szczególności zapylenia powietrza, hałasu, wibracji i promieniowania jonizującego;
2) wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem kontroli wprowadzonych do obrotu środków ochrony indywidualnej oraz urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń, emitujących hałas do środowiska, w zakresie spełniania przez te wyroby wymagań dotyczących oceny zgodności;
3) analizowanie przyczyn chorób zawodowych związanych z wykonywaniem czynności w ruchu zakładu górniczego;
4) analizowanie przyczyn zgonów naturalnych zaistniałych w ruchu zakładu górniczego.
§  12. Do kompetencji Zespołu do spraw Zagrożenia Sejsmicznego i Tąpaniami należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie sprawowania nadzoru nad merytoryczną działalnością dyrektorów okręgowych urzędów górniczych, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożenia tąpaniami i wstrząsami sejsmicznymi w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych;
2) rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie kwalifikacji geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych;
3) udział w obsłudze Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego, kwalifikacji geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych, kwalifikacji kierownika jednostki ratownictwa górniczego oraz kwalifikacji kierownika okręgowej stacji ratownictwa górniczego;
4) obsługa prac oraz udział w posiedzeniach Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Miedzi;
5) udział w posiedzeniach Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny.
§  13. Do kompetencji Zespołu do spraw Górnictwa Odkrywkowego należy wykonywanie zadań Departamentu w zakresie sprawowania nadzoru nad merytoryczną działalnością dyrektorów okręgowych urzędów górniczych, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do:
1) rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożeń: sejsmicznego, wodnego, osuwiskowego oraz obrywaniem się skał,
2) prowadzenia robót górniczych, w tym: robót udostępniających i przygotowawczych, zwałowania skał nadkładu i odpadów, z uwzględnieniem występujących zagrożeń,
3) prowadzenia robót strzałowych i gospodarki środkami strzałowymi

- w odkrywkowych zakładach górniczych.

§  14. Do kompetencji Zespołu do spraw Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie sprawowania nadzoru nad merytoryczną działalnością dyrektorów okręgowych urzędów górniczych, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego wydobywającego kopaliny otworami wiertniczymi, zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą otworową oraz zakładu prowadzącego podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów w odniesieniu do:
a) rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożenia erupcyjnego oraz siarkowodorowego,
b) prowadzenia robót górniczych, geologicznych i wiertniczych w zakładach górniczych wydobywających węglowodory otworami wiertniczymi,
c) ratownictwa górniczego,
d) przygotowania kopaliny do transportu, transportu wewnątrzzakładowego i magazynowania oraz systemów kontrolno-pomiarowych;
2) rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie kwalifikacji kierownika jednostki ratownictwa górniczego w podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym, wykonujących czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze.
§  15. Do kompetencji zespołów Departamentu, w zależności od tematyki, należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie sprawowania nadzoru nad merytoryczną działalnością dyrektorów okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do drążenia wyrobisk górniczych oraz systemów i technologii eksploatacji, z uwzględnieniem występujących zagrożeń;
2) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie sprawowania nadzoru nad merytoryczną działalnością dyrektorów okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981);
3) wykonywanie zadań związanych z dokonywaniem kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych, a także przedkładaniem właściwym organom informacji, opinii i wniosków w tej dziedzinie, związanych z zakresem zadań Departamentu;
4) udział w nadzorze nad prowadzeniem akcji ratowniczych;
5) udział w badaniach mających na celu ustalenie stanu faktycznego i przyczyn niebezpiecznego zdarzenia lub wypadku, zaistniałego w ruchu zakładu górniczego, związanego z zakresem zadań Departamentu;
6) rozpatrywanie wniosków o udzielenie zezwoleń na odstępstwa od określonych wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, związanych z zakresem zadań Departamentu;
7) rozpatrywanie wniosków o nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, związanych z zakresem zadań Departamentu;
8) prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w zakresie cofnięcia uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, związanych z zakresem zadań Departamentu;
9) rozpatrywanie pod względem merytorycznym skarg i wniosków, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego, związanych z zakresem zadań Departamentu;
10) udział pod względem merytorycznym w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie:
a) zakazu wykonywania określonych czynności w zakresie górnictwa lub ratownictwa górniczego,
b) kar pieniężnych, o których mowa w dziale X ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
11) rozpatrywanie pod względem merytorycznym odwołań od decyzji wydanych przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych albo dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, a także zażaleń na postanowienia wydane przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych albo dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego;
12) udział w opracowywaniu oraz opiniowaniu projektów aktów normatywnych.
§  16. Do kompetencji stanowisk do spraw obsługi sekretariatu należy obsługa kancelaryjno-biurowa realizacji zadań Departamentu.
§  17. Zespoły Departamentu są obowiązane do współpracy w zakresie realizacji zadań Departamentu.

Załącznik

SCHEMAT ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU GÓRNICTWA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU WARUNKÓW PRACY

§  1. Regulamin organizacyjny Departamentu Warunków Pracy, zwanego dalej "Departamentem", określa organizację wewnętrzną oraz podział zadań i kompetencji wewnątrz Departamentu.
§  2.
1. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Departamentu:
1) Dyrektor Departamentu (symbol D);
2) Zespół do spraw Szkoleń i Kontroli Służb BHP (symbol Z I);
3) Zespół do spraw Statystyki (symbol Z II);
4) Zespół do spraw Analiz i Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy (symbol Z III);
5) Zespół do spraw Pogotowia Technicznego (symbol Z IV);
6) stanowisko do spraw obsługi sekretariatu (symbol SEK).
2. Schemat organizacyjny Departamentu stanowi załącznik do regulaminu organizacyjnego Departamentu.
§  3.
1. Dyrektor Departamentu kieruje Departamentem samodzielnie.
2. Dyrektor Departamentu bezpośrednio nadzoruje pracę pracowników Departamentu.
§  4.
1. Dyrektor Departamentu podpisuje:
1) dokumenty związane z zakresem zadań Departamentu;
2) dokumenty na podstawie upoważnień udzielonych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego.
2. Podpisywanie dokumentów przez osobę wyznaczoną przez Dyrektora Departamentu do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu w czasie nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Dyrektora Departamentu następuje z klauzulą "w zastępstwie Dyrektora", oznaczaną skrótem "w z.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Departamentu.
§  5.
1. Dyrektor Departamentu może upoważnić pracownika Departamentu do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podpisywanie dokumentów w imieniu Dyrektora Departamentu następuje z klauzulą "z upoważnienia Dyrektora", oznaczaną skrótem "z up.", z użyciem pieczątki imiennej pracownika Departamentu.
§  6. Do kompetencji Dyrektora Departamentu należy wykonywanie zadań Departamentu w zakresie opracowywania planów wykonywania czynności pogotowia technicznego Wyższego Urzędu Górniczego.
§  7. Do kompetencji Zespołu do spraw Szkoleń i Kontroli Służb BHP należy wykonywanie zadań Departamentu w zakresie sprawowania nadzoru nad merytoryczną działalnością dyrektorów okręgowych urzędów górniczych, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do:
1) szkoleń osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego lub wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
2) zatwierdzania programów szkolenia osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego oraz osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego, w zakresie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych im czynności;
3) działalności służb bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych.
§  8. Do kompetencji Zespołu do spraw Statystyki należą:
1) statystyczne opracowywanie danych o:
a) niebezpiecznych zdarzeniach, wypadkach lub zgonach naturalnych, zaistniałych w ruchu zakładu górniczego,
b) działalności represyjnej organów nadzoru górniczego,
c) czynnościach inspekcyjno-technicznych wykonywanych przez pracowników urzędów górniczych;
2) opracowywanie materiałów informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) prowadzenie ewidencji zakładów górniczych, w tym ewidencji zatrudnienia i wydobycia;
4) redagowanie działu "Statystyki" na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego.
§  9. Do kompetencji Zespołu do spraw Analiz i Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie sprawowania nadzoru nad merytoryczną działalnością dyrektorów okręgowych urzędów górniczych, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do:
a) dokonywania analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych,
b) funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem w zakładach górniczych, w szczególności oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentu bezpieczeństwa;
2) obsługa prac Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie;
3) obsługa prac Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych;
4) udział w badaniach mających na celu ustalenie stanów faktycznych i przyczyn niebezpiecznych zdarzeń, wypadków lub zgonów naturalnych, zaistniałych w ruchu zakładu górniczego;
5) analizowanie związków przyczynowych zdarzeń wymienionych w pkt 4, z uwzględnieniem zachowań ludzkich;
6) koordynowanie analizowania orzeczeń powypadkowych;
7) wykonywanie zadań z zakresu psychologii pracy, w tym analizy przyczyn wypadków w aspekcie psychologicznym.
§  10. Do kompetencji Zespołu do spraw Pogotowia Technicznego należą:
1) pełnienie służby dyspozytorskiej w Wyższym Urzędzie Górniczym;
2) obsługa centrali telefonicznej.
§  11. Do kompetencji Zespołów wymienionych w § 7 i § 9, w zależności od tematyki, należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie sprawowania nadzoru nad merytoryczną działalnością dyrektorów okręgowych urzędów górniczych, a także wykonywanie zadań Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
2) wykonywanie zadań związanych z dokonywaniem kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych, a także przedkładaniem właściwym organom informacji, opinii i wniosków w tej dziedzinie, związanych z zakresem zadań Departamentu;
3) rozpatrywanie pod względem merytorycznym skarg i wniosków, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego, związanych z zakresem zadań Departamentu;
4) udział pod względem merytorycznym w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie:
a) zakazu wykonywania określonych czynności w zakresie górnictwa,
b) kar pieniężnych, o których mowa w dziale X ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
5) rozpatrywanie pod względem merytorycznym odwołań od decyzji wydanych przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych oraz zażaleń na postanowienia wydane przez dyrektorów okręgowych urzędów górniczych;
6) udział w opracowywaniu oraz opiniowaniu projektów aktów normatywnych.
§  12. Do kompetencji stanowiska do spraw obsługi sekretariatu należą:
1) wykonywanie zadań Departamentu w zakresie obsługi kancelaryjno-biurowej służby bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędach górniczych;
2) obsługa kancelaryjno-biurowa realizacji zadań Departamentu.
§  13. Zespoły Departamentu są obowiązane do współpracy w zakresie realizacji zadań Departamentu.

Załącznik

SCHEMAT ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU WARUNKÓW PRACY