Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2012.74

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 8 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 64 i 71) w załączniku nr 7 do zarządzenia w § 7 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) prowadzenie ewidencji dodatkowego zatrudnienia urzędników państwowych oraz członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Wyższym Urzędzie Górniczym, a także podejmowania zajęć zarobkowych przez zatrudnionych w Wyższym Urzędzie Górniczym pracowników służby cywilnej zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej oraz zatrudnionych w Wyższym Urzędzie Górniczym urzędników służby cywilnej;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2012 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.