Zm.: zarządzenie w sprawie realizacji ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2003.3.23

Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 2002 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 28 sierpnia 2002 r.
zmieniające zarządzenie nr 12 z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie realizacji ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych

Na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 743) oraz § 6. l ust. 2 pkt 14 regulaminu organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 8 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zarządzam co następuje:
§  1.
W Zarządzeniu nr 12 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie realizacji ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych wprowadza się następujące zmiany:
1)
W § 2 skreśla się ust. 2 i 3.
2)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. W Centrali oraz jednostkach organizacyjnych Kasy funkcjonują Komisje przetargowe - zwane dalej Komisjami - powołane do realizacji zamówień będących w dyspozycji tych jednostek - jako organy doradcze kierownika danej jednostki.

2. W skład Komisji Centrali Kasy wchodzą:

1) Jolanta Baran - Wicedyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego

- Przewodnicząca Komisji

2) Michał Lisowski - Wicedyrektor Biura Administracji i Inwestycji

- Zastępca Przewodniczącej Komisji,

3) Zbigniew Czajka - Dyrektor Biura Ekonomiczno-Finansowego

- Członek,

4) Marcin Baranowski - Główny Specjalista w Biurze Kadr,

Szkolenia i Informacji - Członek,

5) Bogusław Najberg - Główny Specjalista w Biurze Prewencji

i Rehabilitacji - Członek,

6) Dyrektor Biura składającego wniosek o uruchomienie zamówienia

7) Danuta Nowicka - Główny Specjalista w Biurze

Organizacyjno-Prawnym

- Członek-Sekretarz Komisji,

8) Elżbieta Bylina - Inspektor w Biurze Organizacyjno-Prawnym

- Członek-Zastępca Sekretarza Komisji.

3. W Centrali Kasy do realizacji określonych postępowań, Prezes Kasy - na wniosek Przewodniczącego Komisji - może powołać innych członków do składu Komisji.

4. Skład Komisji w jednostkach organizacyjnych Kasy ustala dyrektor danej jednostki organizacyjnej.

5. Radca prawny może być członkiem Komisji w przypadkach, gdy jest on pracownikiem Kasy.

6. Radca prawny może uczestniczyć w posiedzeniach Komisji jako biegły (rzeczoznawca) w przypadku gdy nie jest on pracownikiem Kasy.

7. W pracach Komisji mogą uczestniczyć inne osoby (nie będące pracownikami Kasy) jedynie w charakterze biegłych (rzeczoznawców) ze względu na specyficzny charakter zamówienia.

b) Biegłego (rzeczoznawcę) powołuje w Centrali Kasy - Prezes Kasy na wniosek Przewodniczącego Komisji, a w jednostkach organizacyjnych Kasy - dyrektor danej jednostki - na wniosek Przewodniczącego Komisji".

3)
W § 4 ust. 1 pkt a otrzymuje brzmienie:

"a) Zadania Komisji określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków Komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 743) ".

4)
W § 4 ust. 1 pkt b otrzymuje brzmienie:

b) "Organ powołujący Komisję może jej zlecić wydanie opinii w innych sprawach - niż określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów, o którym mowa w pkt. a - związanych ze stosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych".

5)
W § 5 ust. 2 pkt b liczbę "9" zastępuje się liczbą "6".
6)
Załącznik do Zarządzenia Nr 12 Prezesa KRUS z dnia 14 czerwca 2002 r. zastępuje się Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

Zasady postępowania przy wydatkowaniu środków pieniężnych na realizację dostaw, usług i robót budowlanych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych

1)
Zakup środków trwałych i pozostałych środków trwałych dokonywany jest przez Biuro Administracji i Inwestycji ze środków Funduszu Administracyjnego Centrali Kasy lub przez Biuro Prewencji i Rehabilitacji ze środków Funduszu Prewencji i Rehabilitacji, z wyłączeniem zakupów określonych w pkt. 2 i ewentualnie w pkt. 4.
2)
Oddziały Regionalne Kasy realizują na potrzeby własne i podległych im Placówek Terenowych:

- zakupy środków trwałych i pozostałych środków trwałych do wartości określonej do celów amortyzacji w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,

- zakupy usług,

- zakupy materiałów biurowych i eksploatacyjnych,

- bieżące prace remontowo-eksploatacyjne,

- inne niezbędne do bieżącego funkcjonowania, ze środków będących w ich dyspozycji po uprzednim zatwierdzeniu przez Prezesa Kasy planu Funduszu Administracyjnego dla Oddziałów Regionalnych.

3)
Centra Rehabilitacji Rolników oraz Ośrodki Kasy realizują:

- zakupy usług,

- zakupy lub naprawy sprzętu i wyposażenia,

- zakupy materiałów biurowych i eksploatacyjnych,

- remonty związane z bieżącą eksploatacją obiektów,

- inne niezbędne do bieżącego funkcjonowania,

ze środków będących w ich dyspozycji po uprzednim zatwierdzeniu przez Prezesa Kasy planów finansowo-rzeczowych Centrów lub Ośrodków.

Kwotę jednorazową wydatkowaną na realizację powyższych zamierzeń ustala Prezes Kasy, a jej przekroczenie jest możliwe po uprzednim każdorazowym uzyskaniu akceptacji przez Prezesa Kasy.

4)
Dopuszcza się realizację przez Oddziały Regionalne Kasy ze środków będących w ich dyspozycji:

- zakupu środków trwałych i pozostałych środków trwałych powyżej wartości określonej do celów amortyzacji w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,

- inwestycji budowlanych i remontów kapitalnych w obiektach Oddziałów i podległych im Placówkach Terenowych,

po uprzednim spełnieniu następujących warunków:

- uzyskaniu pozytywnej opinii Biura Administracji i Inwestycji,

- uzyskaniu zgody Prezesa Kasy na wniosek Biura Administracji i Inwestycji,

- zatwierdzeniu przez Prezesa Kasy Planu Funduszu Administracyjnego dla Oddziałów Regionalnych.

5)
Środki finansowe na zakupy określone:

- w pkt. 1 zapewnia w planach Funduszu Administracyjnego Centrali KRUS Biuro Administracji i Inwestycji,

- w pkt. 1 i 3 Biuro Prewencji i Rehabilitacji w planie Funduszu Prewencji i Rehabilitacji,

- w pkt. 2 i ewentualnie w pkt. 4 Biuro Ekonomiczno Finansowe w planie Funduszu Administracyjnego Oddziałów.