Zm.: zarządzenie w sprawie Rady Programowej miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska... - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie Rady Programowej miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2010.25.131

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 55
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 10 grudnia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Programowej miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

Na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie Rady Programowej miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie" (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 11) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) udzielanie zespołowi redakcyjnemu miesięcznika fachowych porad, wynikających z wiedzy i doświadczenia członków Rady Programowej;";

2)
uchyla się § 6;
3)
w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W posiedzeniach Rady Programowej uczestniczy Redaktor Naczelny miesięcznika lub Zastępca Redaktora Naczelnego miesięcznika.";

4)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Obsługę Rady Programowej sprawuje Gabinet Prezesa w Wyższym Urzędzie Górniczym.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181, z 2005 r. Nr 39, poz. 377, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.