Zm.: zarządzenie w sprawie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem jednostek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska do objęcia ich militaryzacją.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.1.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 16 kwietnia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem jednostek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska do objęcia ich militaryzacją

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 40 Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem jednostek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska do objęcia ich militaryzacją (Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 4, poz. 105) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o jednostkach przewidzianych do militaryzacji - rozumie się przez to jednostki organizacyjne wykonujące zadania w zakresie działów administracji rządowej - środowisko i gospodarka wodna, wymienione w Protokole ustaleń Nr 46/2008 z posiedzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej - środowisko i gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.