Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2013.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 27 marca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 50a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 55 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 51, z późn. zm.2) ) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 20:
a) w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej legitymujący się pisemnym upoważnieniem Komendanta Głównego Straży Granicznej określonym w przepisach w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prawo wglądu do akt osobowych mają ponadto przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, organów nadzoru i kontroli, sądów i prokuratury oraz innych organów na zasadach określonych odrębnymi przepisami.";

2) w załączniku nr 8 do zarządzenia:
a) uchyla się pkt 2,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. E - Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej",

c) uchyla się pkt 5.
§  2.
1. Dotychczasowy rejestr akt osobowych funkcjonariuszy Straży Granicznej Śląskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi się dalej jako rejestr akt osobowych funkcjonariuszy Straży Granicznej Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, z zachowaniem ciągłości numeracji. Na stronie tytułowej rejestru, w nazwie rejestru, wyrazy: "Śląskiego Oddziału Straży Granicznej" przekreśla się jedną czerwoną poziomą linią i pod wyrazami "Nazwa jednostki organizacyjnej Straży Granicznej" wpisuje się wyrazy: "Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej".
2. W aktach osobowych funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy do dnia 30 czerwca 2013 r. będą funkcjonariuszami Śląskiego Oddziału Straży Granicznej i z dniem 1 lipca 2013 r. zostaną funkcjonariuszami Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, w zeszycie ewidencyjnym funkcjonariusza Straży Granicznej w części III w pkt 11 w pierwszym wolnym wierszu wpisuje się treść " Z dniem 1 lipca 2013 r. funkcjonariusz Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej.".
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r. z wyjątkiem:
1) § 1 pkt 2 lit. b oraz § 2, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 r.;
2) § 1 pkt 2 lit. c, który wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2013 r.;
3) § 1 pkt 2 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2008 r. Nr 8, poz. 56, z 2009 r. Nr 6, poz. 34 i Nr 12, poz. 73 oraz z 2010 r. Nr 13, poz. 64.