Zm.: zarządzenie w sprawie programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2012.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2012.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 kwietnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 2 kwietnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2012

Na podstawie art. 34 a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji (Dz. U. Nr 177, poz. 1474, z późn. zm.3)), § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania (Dz. U. Nr 74, poz. 646, z późn. zm.4)), § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 112, poz. 940, z późn. zm.5)) oraz § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. Nr 118, poz. 797) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 46 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2012 (Dz. Urz. MKiDN Nr 7, poz. 65) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r., Nr 169, poz. 1414, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 72 i Nr 222, poz. 1632, z 2007 r. Nr 247, poz. 1831, z 2008 r. Nr 139, poz. 879 oraz z 2010 r. Nr 150, poz. 1005.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 221, poz. 1617, z 2007 r. Nr 247, poz. 1824 oraz z 2008 r. Nr 139, poz. 878.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 73 i Nr 221, poz. 1619, z 2007 r. Nr 247, poz. 1832, z 2008 r. Nr 139, poz. 881 oraz z 2010 r. Nr 150, poz. 1006.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz programów i priorytetów oraz instytucji zarządzających

Nazwa programuNazwa priorytetuInstytucja zarządzająca
Wydarzenia artystyczne
1. MuzykaDepartament Mecenatu Państwa
2. Teatr i taniecDepartament Mecenatu Państwa
3. Sztuki wizualne"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki
4. FilmDepartament Własności Intelektualnej i Mediów
5. Promocja kultury polskiej za granicąInstytut Adama Mickiewicza
Kolekcje
1. Narodowe kolekcje sztuki współczesnejDepartament Narodowych Instytucji Kultury
2. Regionalne kolekcje sztuki współczesnejDepartament Narodowych Instytucji Kultury
3. Zamówienia kompozytorskieInstytut Muzyki i Tańca
4. Kolekcje muzealneNarodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Promocja literatury i czytelnictwa
1. LiteraturaInstytut Książki
2. Promocja czytelnictwaInstytut Książki
3. CzasopismaDepartament Mecenatu Państwa
Edukacja kulturalna i diagnoza kultury
1. Edukacja kulturalnaDepartament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
2. Edukacja artystycznaDepartament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
3. Obserwatorium kulturyDepartament Mecenatu Państwa
4. Edukacja medialna, badaniaDepartament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
Dziedzictwo kulturowe
1. Ochrona zabytkówDepartament Ochrony Zabytków
2. Wspieranie działań muzealnychNarodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
3. Kultura ludowaDepartament Narodowych Instytucji Kultury
4. Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicąDepartament Dziedzictwa Kulturowego
5. Ochrona zabytków archeologicznychNarodowy Instytut Dziedzictwa
Rozwój infrastruktury kultury
1. Infrastruktura kulturyDepartament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
2. Infrastruktura szkolnictwa artystycznegoDepartament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
3. Infrastruktura domów kulturyNarodowe Centrum Kultury
Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoDepartament Funduszy Europejskich