Zm.: zarządzenie w sprawie prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw opracowywanych i procedowanych w resorcie spraw wewnętrznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.2014.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw opracowywanych i procedowanych w resorcie spraw wewnętrznych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 października 2012 r. w sprawie prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw opracowywanych i procedowanych w resorcie spraw wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2012 r. poz. 76) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) wykazie prac - należy przez to rozumieć odpowiednio: wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów, wykaz prac programowych Rady Ministrów, wykaz prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów oraz wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;";

2)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378).";

3)
rozdział 2 otrzymuje brzmienie:

"Rozdział 2.

Zespół do Spraw Oceny Skutków Regulacji

§ 10. W Ministerstwie tworzy się Zespół do Spraw Oceny Skutków Regulacji, zwany dalej "Zespołem".

§ 10a. 1. Do zadań Zespołu należy:

1) opiniowanie opracowywanych w resorcie spraw wewnętrznych ocen skutków regulacji do projektów aktów normatywnych oraz testów regulacyjnych do projektów założeń projektów ustaw;

2) współpraca z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w zakresie ocen skutków regulacji do projektów aktów normatywnych oraz testów regulacyjnych do projektów założeń projektów ustaw z zakresu działania Ministra.

2. Do zadań Zespołu należy ponadto:

1) wydawanie opinii odnośnie wniosków dotyczących podjęcia prac legislacyjnych w określonym zakresie przedmiotowym, przekazywanych do Zespołu przez komórki organizacyjne albo jednostki organizacyjne za pośrednictwem komórek organizacyjnych prowadzących sprawy związane z nadzorem Ministra nad daną jednostką;

2) dokonywanie oceny projektów aktów normatywnych oraz testów regulacyjnych do projektów założeń projektów ustaw, w ramach opiniowanych przez Zespół propozycji zmian w przepisach prawa, w celu zapewnienia harmonizacji proponowanych rozwiązań prawnych w resorcie spraw wewnętrznych;

3) występowanie do komórek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych za pośrednictwem komórek organizacyjnych prowadzących sprawy związane z nadzorem Ministra nad daną jednostką z wnioskami o podjęcie prac legislacyjnych, wynikającymi z oceny projektów przekazywanych do rozpatrzenia przez Zespół.

§ 10b. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu - członek Kierownictwa Ministerstwa wykonujący czynności kierownictwa wobec Departamentu Prawnego;

2) Sekretarz Zespołu - pracownik Departamentu Prawnego wyznaczony przez Dyrektora Departamentu Prawnego;

3) członkowie Zespołu - pracownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa lub funkcjonariusze oddelegowani do pełnienia służby w komórkach organizacyjnych wyznaczeni przez Dyrektorów tych komórek.

2. Przewodniczący Zespołu lub Sekretarz Zespołu mogą zapraszać do udziału w pracach Zespołu osoby spoza jego składu, w tym również przedstawicieli jednostek organizacyjnych w przypadku, gdy uznają za zasadne uzyskanie ich opinii, z uwagi na zakres przekazanej oceny skutków regulacji lub testu regulacyjnego.

3. Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz przez podmioty spoza resortu spraw wewnętrznych.

§ 10c. 1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu może określić szczegółowy tryb pracy Zespołu.

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa, chyba że zwołujący posiedzenie wskaże inne miejsce.

4. Przewodniczący Zespołu albo Sekretarz Zespołu na polecenie Przewodniczącego Zespołu, na wniosek członka Zespołu albo z własnej inicjatywy, może zarządzić niejawne posiedzenie Zespołu.

§ 10d. 1. Sekretarz Zespołu zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowej organizacji pracy Zespołu.

2. Do obowiązków Sekretarza Zespołu należy w szczególności:

1) ustalanie porządku i organizacji posiedzeń Zespołu;

2) koordynacja realizacji przyjętych ustaleń i zadań, w tym przestrzeganie terminów ich realizacji;

3) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

4) powoływanie podzespołów właściwych do oceny poszczególnych projektów ocen skutków regulacji albo testów regulacyjnych;

5) sporządzanie projektu opinii o projekcie dla Przewodniczącego Zespołu.

3. W przypadku nieobecności Sekretarza Zespołu jego obowiązki wykonuje pracownik wyznaczony przez Dyrektora Departamentu Prawnego.

§ 10e. 1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Prawny.

2. Korespondencja dotycząca projektów ocen skutków regulacji oraz testów regulacyjnych może być przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 10f. 1. Zadania Zespołu realizowane są przez podzespoły powoływane przez Sekretarza Zespołu do oceny poszczególnych projektów ocen skutków regulacji albo testów regulacyjnych, zwane dalej "podzespołami", z zastrzeżeniem § 10i ust. 2.

2. Sekretarz Zespołu powołując podzespoły, właściwe do oceny poszczególnych projektów ocen skutków regulacji albo testów regulacyjnych, określa ich skład oraz informuje o tym właściwych kierowników komórek organizacyjnych. Podzespoły obradują w składzie co najmniej 3 osobowym.

3. W przypadku, gdy osoba wyznaczona do podzespołu nie może uczestniczyć w jego pracach, kierownik właściwej komórki organizacyjnej niezwłocznie wyznacza osobę ją zastępującą, informując o tym Sekretarza Zespołu.

4. Sekretarz Zespołu, wyznaczając podzespół, wskazuje jego Koordynatora, uwzględniając w szczególności przedmiot rozpatrywanego projektu oceny skutków regulacji albo testu regulacyjnego. Koordynator podzespołu zapewnia opracowanie opinii podzespołu.

5. Opinię podzespołu podpisuje Koordynator i członkowie podzespołu. Opinia podzespołu jest przekazywana poprzez elektroniczny system zarządzania dokumentami funkcjonujący w Ministerstwie do Sekretarza Zespołu, który jest uprawniony do zmian językowych i redakcyjnych w jej treści.

6. W pracach podzespołu uczestniczy Dyrektor właściwej komórki organizacyjnej kierującej projekt oceny skutków regulacji bądź testu regulacyjnego do oceny albo wyznaczony przez niego pracownik.

§ 10g. 1. Przed sporządzeniem opinii przez podzespół Sekretarz Zespołu przekazuje projekt wraz z projektem oceny skutków regulacji albo testem regulacyjnym do Departamentu Budżetu, a w przypadku projektów dotyczących prawa międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej, również do Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich, celem przedstawienia opinii w terminie wskazanym przez Sekretarza Zespołu.

2. Sekretarz Zespołu przekazuje projekt wraz z projektem oceny skutków regulacji albo testem regulacyjnym także do Departamentu Prawnego, który zapewnia pomoc Sekretarzowi Zespołu w opracowaniu projektu opinii Zespołu.

§ 10h. Sekretarz Zespołu na podstwaie opinii podzespołu i komórek organizacyjnych, o których mowa w § 10g ust. 1, przy pomocy Departamentu Prawnego sporządza projekt opinii Zespołu.

§ 10i. 1. W przypadkach, o których mowa w § 12 ust. 1 i 2, komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką, może skierować do Przewodniczącego Zespołu wniosek o niepowoływanie podzespołu, o którym mowa w § 10f ust. 1.

2. Przewodniczący Zespołu może uwzględnić wniosek, o którym mowa w ust. 1, rozstrzygając o niewyznaczaniu podzespołu, w szczególności w przypadku aktów normatywnych:

1) o charakterze wewnętrznym;

2) których konieczność pilnego wydania wymaga niezwłocznego rozpoczęcia prac legislacyjnych;

3) których obowiązek wydania wynika:

a) z konieczności realizacji nowego upoważnienia ustawowego,

b) ze zmiany upoważnienia ustawowego skutkującej utratą mocy przez dotychczasowy akt wykonawczy,

c) z wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego,

d) z przepisów prawa międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej.

3. Projekty, o których mowa w ust. 2, wraz z projektami ocen skutków regulacji albo testami regulacyjnymi, Sekretarz Zespołu przekazuje do Departamentu Budżetu, a w przypadku projektów dotyczących prawa międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej, również do Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich, celem przedstawienia opinii w terminie wskazanym przez Sekretarza Zespołu.

4. Sekretarz Zespołu przekazuje projekty wraz z projektami ocen skutków regulacji albo testami regulacyjnymi także do Departamentu Prawnego, który zapewnia pomoc Sekretarzowi Zespołu w opracowaniu projektu opinii Zespołu z uwzględnieniem opinii komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 3.

§ 10j. Opinię Zespołu o projekcie oceny skutków regulacji albo testu regulacyjnego podpisuje Przewodniczący Zespołu i przekazuje odpowiednio do: Ministra, Sekretarza Stanu, właściwego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

§ 10k. Przewodniczący Zespołu informuje Ministra oraz członków Kierownictwa Ministerstwa o istotnych zagadnieniach wynikających z prac Zespołu.

§ 101. Do wykonywania zadania, o którym mowa w § 10a ust. 2 pkt 1, przepisy § 10f-10j stosuje się odpowiednio.";

4)
po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:

"Rozdział 2a.

Tryb rozpoczęcia prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw opracowywanych w resorcie spraw wewnętrznych

§ 11. Ocena skutków regulacji oraz test regulacyjny opracowywane są zgodnie z wzorami przygotowanymi przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

§ 12. 1. Komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką, występuje odpowiednio do: Ministra, Sekretarza Stanu, właściwego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa, z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie prac nad projektem aktu normatywnego albo projektem założeń projektu ustawy. Do wniosku dotyczącego projektu aktu normatywnego załącza się projekt tego aktu oraz ocenę skutków regulacji, zaś w przypadku projektu założeń projektu ustawy - projekt tych założeń oraz test regulacyjny.

2. W szczególnych przypadkach komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką, może, za uprzednią zgodą Przewodniczącego Zespołu, złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1, bez projektu aktu normatywnego albo założeń projektu ustawy.

3. Komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką składając wniosek, o którym mowa w ust. 1, kieruje go jednocześnie do Przewodniczącego Zespołu celem uzyskania opinii o projektowanej ocenie skutków regulacji albo teście regulacyjnym. Tryb sporządzania opinii Zespołu regulują przepisy Rozdziału 2.

4. Członek Kierownictwa Ministerstwa, o którym mowa w ust. 1, może zadecydować o braku zasadności prowadzenia prac legislacyjnych w danym zakresie, informując o tym komórkę organizacyjną albo jednostkę organizacyjną za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką oraz Dyrektora Departamentu Prawnego.

5. Przewodniczący Zespołu, po zaopiniowaniu przekazanych projektów ocen skutków regulacji albo testów regulacyjnych, przedstawia opinię Zespołu i przekazuje ją odpowiednio do: Ministra, Sekretarza Stanu, właściwego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa, który podejmuje, z zastrzeżeniem ust. 4, decyzję w przedmiocie wyrażenia zgody na prowadzenie prac nad projektem aktu normatywnego albo projektem założeń projektu ustawy.

6. W przypadku, gdy pomimo negatywnej opinii Zespołu odnośnie przekazanej oceny skutków regulacji lub testu regulacyjnego - Sekretarz Stanu, właściwy Podsekretarz Stanu w Ministerstwie albo Dyrektor Generalny Ministerstwa wyrazi zgodę na prowadzenie prac nad projektem, obowiązany jest dodatkowo uzyskać akceptację Ministra na prowadzenie prac.

§ 12a. 1. Skierowanie do uzgodnień wewnątrzresortowych projektu aktu normatywnego oraz projektu założeń projektu ustawy wymaga zgody wyrażonej odpowiednio przez: Ministra, Sekretarza Stanu, właściwego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

2. Członek Kierownictwa Ministerstwa właściwy do wyrażenia zgody na prowadzenie prac nad projektem ustawy albo projektem założeń projektu ustawy, po jego uzgodnieniu w resorcie spraw wewnętrznych przedstawia projekt do oceny Kierownictwu Ministerstwa.

3. Członek Kierownictwa Ministerstwa właściwy do wyrażenia zgody na prowadzenie prac nad projektem ustawy albo projektem założeń projektu ustawy informuje Dyrektora Departamentu Prawnego o decyzji Kierownictwa Ministerstwa w przedmiocie skierowania projektu do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych.

4. W przypadku projektu innego niż projekt ustawy albo projekt założeń projektu ustawy członek Kierownictwa Ministerstwa właściwy do wyrażenia zgody na prowadzenie prac nad danym projektem może zadecydować o przedstawieniu go do oceny Kierownictwu Ministerstwa. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 12b. 1. Członek Kierownictwa Ministerstwa właściwy do wyrażenia zgody na prowadzenie prac nad projektem ustawy albo projektem założeń projektu ustawy, po jego uzgodnieniu, opiniowaniu i konsultacjach publicznych przedstawia projekt do oceny Kierownictwu Ministerstwa.

2. Członek Kierownictwa Ministerstwa właściwy do wyrażenia zgody na prowadzenie prac nad projektem ustawy albo projektem założeń projektu ustawy informuje Dyrektora Departamentu Prawnego o decyzji Kierownictwa Ministerstwa w przedmiocie prowadzenia dalszych prac legislacyjnych.

3. W przypadku projektu innego niż projekt ustawy albo projekt założeń projektu ustawy członek Kierownictwa Ministerstwa właściwy do wyrażenia zgody na prowadzenie prac nad danym projektem może zadecydować o przedstawieniu go do oceny Kierownictwu Ministerstwa po jego uzgodnieniu, konsultacjach publicznych oraz opiniowaniu. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.";

5)
w § 13:
a)
uchyla się ust. 3 i 4,
b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Po uzyskaniu zgody projekt złożeń projektu ustawy, projekt ustawy oraz projekt rozporządzenia - wymaga uwzględnienia w wykazie prac, o którym mowa w § 2 pkt 9.",

c)
ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką, kierując do uzgodnień wewnątrzresortowych projekt aktu normatywnego oraz projekt założeń projektu ustawy, informuje Departament Prawny o uzyskaniu zgody oraz dołącza harmonogram prac",

d)
w ust. 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) elektroniczny system zarządzania dokumentami funkcjonujący w Ministerstwie;";

6)
§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. Uzgodniony wewnątrzresortowo projekt aktu normatywnego oraz projekt założeń projektu ustawy wymagający uzgodnienia oraz konsultacji publicznych, komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką, przekazuje, w tym również w wersji elektronicznej, do Departamentu Prawnego.

2. Komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna określa zakres konsultacji publicznych projektu aktu normatywnego oraz projektu założeń projektu ustawy wraz z podaniem danych teleadresowych podmiotów, którym projekt powinien zostać przekazany, z uwzględnieniem w szczególności Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, podmiotów, którym projekt z uwagi na zakres regulacji powinien zostać przekazany na podstawie odrębnych przepisów, oraz wybranych podmiotów, w zakresie działania których mieści się przedmiot regulacji.

3. Departament Prawny przekazuje komórce organizacyjnej albo jednostce organizacyjnej za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką, uwagi zgłoszone do projektu aktu normatywnego albo projektu założeń projektu ustawy w ramach uzgodnień oraz konsultacji publicznych.

4. Komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką, po opracowaniu nowej wersji projektu aktu normatywnego albo projektu założeń projektu ustawy w następstwie uwag przedstawionych w trakcie uzgodnień oraz konsultacji publicznych, przekazuje ją do Departamentu Prawnego, w tym również w wersji elektronicznej.

5. W przypadku nieuwzględnienia przez komórkę organizacyjną albo jednostkę organizacyjną uwag przedstawionych w trakcie uzgodnień oraz konsultacji publicznych do projektu aktu normatywnego albo projektu założeń projektu ustawy, obowiązana jest ona do przekazania do Departamentu Prawnego argumentacji przemawiającej za ich odrzuceniem. W przypadku celowości zorganizowania konferencji międzyministerialnej komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna obowiązana jest do przygotowania tabeli rozbieżności.";

7)
§ 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. W przypadku prac nad projektem ustawy komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna jest obowiązana, zgodnie z uchwałą Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów, do opracowania projektów aktów wykonawczych i przekazania ich do Departamentu Prawnego. Przekazanie powinno nastąpić najpóźniej na 7 dni przed skierowaniem projektu ustawy do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.";

8)
§ 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. Uwagi i stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień, opiniowania oraz konsultacji publicznych do projektu aktu normatywnego oraz projektu założeń projektu ustawy, Departament Prawny przekazuje - w formie elektronicznej - do Biura Komunikacji Społecznej, celem zamieszczenia ich w BIP Ministerstwa oraz BIP RCL.";

9)
po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:

"Rozdział 3a.

Odrębny tryb rozpoczęcia i prowadzenia prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw opracowywanych w resorcie spraw wewnętrznych

§ 23a. 1. W przypadku, gdy waga lub pilność sprawy wymaga niezwłocznego podjęcia prac legislacyjnych nad projektem, Minister może zadecydować o wyrażeniu zgody na prowadzenie prac nad projektem aktu normatywnego albo projektem założeń projektu ustawy w trybie odrębnym.

2. Tryb odrębny prowadzenia prac może polegać na wyłączeniu, w całości lub w części trybu, o którym mowa w Rozdziałach 2 i 2a oraz w § 13, w szczególności na rezygnacji z opiniowania oceny skutków regulacji albo testu regulacyjnego, jak również przeprowadzenia uzgodnień wewnątrzresortowych.";

10)
w § 27 uchyla się ust. 2;
11)
tytuł rozdziału 7 otrzymuje brzmienie:

"Rozdział 7.

Wykazy prac";

12)
§ 29 otrzymuje brzmienie:

"§ 29. 1. Departament Prawny koordynuje aktualizację wykazów prac z zakresu działania Ministra na podstawie zgłoszeń komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych za pośrednictwem komórek organizacyjnych prowadzących sprawy związane z nadzorem Ministra nad tymi jednostkami.

2. W przypadku wykazu prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmującego projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Departament Prawny współpracuje z Biurem Komunikacji Społecznej, w szczególności w zakresie aktualizacji tego wykazu w BIP Ministerstwa.

3. Wniosek do właściwych organów prowadzących wykazy prac, w szczególności w zakresie zgłoszenia nowych projektów, uzupełnienia, zmiany bądź rezygnacji z prac w opublikowanych wykazach prac, przygotowuje Departament Prawny na podstawie wystąpienia komórki organizacyjnej albo jednostki organizacyjnej za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką, zaakceptowany odpowiednio przez: Ministra, Sekretarza Stanu, właściwego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie albo Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, opracowywany jest zgodnie z wzorem przygotowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, w trybie określonym przez odrębne przepisy.";

13)
użyte w:
a)
§ 15 i 24 ust. 7 pkt 3 w różnych przypadkach i liczbie wyrazy: "uzgodnienia międzyresortowe" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku i liczbie wyrazami: "uzgodnienia",
b)
§ 13 ust. 7 i 8 oraz § 26 w różnych przypadkach wyrazy: "Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami: "Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich".
§  2.
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).