Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw oceny wniosków o finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą oraz inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2014.56

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 13 października 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw oceny wniosków o finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą oraz inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 35/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw oceny wniosków o finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą oraz inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. Urz. MNiSW Nr 2, poz. 39 oraz z 2012 r. poz. 43), wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powołuje się na okres od dnia 18 kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Zespół specjalistyczny do spraw oceny wniosków o finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą oraz inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, zwany dalej "Zespołem".";

2)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu - Krzysztof Malinowski;

2) członkowie Zespołu:

a) Leszek Kalinowski,

b) Marek Leszek Kowalski,

c) Jan Kucharski,

d) Anna Piotrowska,

e) Rafał Ruzik,

f) Iwona Szwach,

g) Przemysław Śleszyński,

h) Wojciech Wąsowicz,

i) Krzysztof Wilde,

j) Tomasz Wojtowicz.";

3)
uchyla się § 8a;
4)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Obsługę Zespołu zapewnia Departament Nauki.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).